KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Informacije k zawěsćenju

nastupajo křižerjow 

Křižerjo su přez biskopstwo na wšelakore wašnje zawěsćeni, nic pak kompletnje. Na to skedźbnjataj justiciar Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa, Stephan von Spies, kaž tež justiciar Zhorjelskeho biskopstwa, Andreas Oyen.
„Jeli křižer njezbožo poćerpje, je we wobłuku čestnohamtskeho dźěła přez powołanske drustwo, kotrež biskopstwo wudźeržuje, zawěsćeny. Kóždy křižer je dźě w nadawku wosady po puću, zo by poselstwo zrowastanjenja wozjewjał. Tajke njezbožo by so takrjec dźěłowym njezbožu runało“, rozłoži ordinariatny rada Stephan von Spies. „To płaći tež w Zhorjelskim biskopstwje a z tym tohorunja za Kulowskich křižerjow“, wudospołni Zhorjelski ordinariatny rada Andreas Oyen.
Nimo toho wobsteji powšitkowne rukowanske zawěsćenje wosady. „Z tym je wšo to zawěsćene, štož by so we wobłuku organizowanja nimokulić móhło“, praji Stephan von Spies a skedźbni na to, zo tele zawěsćenje jednotliweho křižerja njepotrjechi. „Tež tole je we woběmaj biskopstwomaj jenak rjadowane“, zaruči Andreas Oyen.
Specielne zawěsćenje stej wobě diecezy wotzamknyłoj, kotrež móže so potom wužiwać, jeli nima wobsedźer koni rukowanske zawěsćenje za zwěrjata. „To móže na přikład być, jeli su konje z Pólskeje wupožčene“, rjekny Stephan von Spies. „W tym padźe so jěchar jutrońčku wot wujěchanja hač do nawróta domoj takrjec w mjezyčasu kaž wobsedźer wobhladuje. To płaći pak jeničce při škodźe, kotraž so druhemu načini, potajkim nic za jěcharja samoho. To je podobnje kaž při zawěsćenju psow: Jeli pos swojeho wobsedźerja kusnje, njepłaći w tym padźe jeho rukowanske zawěsćenje.“
Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo ma přidatnje njezbožowe zawěsćenje. Zasadnje płaći, štož je Michael Lorenzet ze Zawěsćenskeho běrowa Gassenhuber z Mnichowa hižo před třomi lětami w Katolskim Posole rozłožił: „Kóždy, kotryž znjezboži, je najprjedy jónu přez swoju chorobnu kasu zawěsćeny a dóstanje lěkowanske kóšty zarunane. Njezbožowe zawěsćenje je za pady inwalidnosće abo samo smjerće.“ Přiwšěm wón na to skedźbnja, zo njejedna so w tym padźe wo wysoku sumu, kotruž by potrjecheny dóstał. „Nichtó njeby z tym trajnje swójbu zastarać móhł.“ Stephan von Spies doda: „Hačrunjež je to potajkim skerje symboliske, chcemy z tym zwuraznić, zo su nam to křižerjo hódni.“
Wobaj justiciaraj skedźbnjataj na to, zo je cyle wažne, kóžde njezbožo najlěpje samsny dźeń fararjej zdźělić, zo by to biskopstwu sposrědkować móhł. Tež mjeńše škody měli so přizjewić, dokelž njeje wuzamknjene, zo móhło z toho njewočakowana wjetša škoda wurosć. Hdyž so to pozdźišo přizjewi, hodźi so lědma dopokazać, zo je so to woprawdźe w zwisku z křižerstwom stało. Njedosaha, z toho wuchadźeć, zo je farar wo njezbožu někak zhonił. Wone ma so jemu direktnje přizjewić. Potom so indiwiduelnje pruwuje, kotre wuměnjenja předleža a kotra zawěsćernja měła narunanje škody přewzać.
Zawěsćenje přez biskopstwo płaći jeničce za to, štož je tule wopisane. Wšo druhe ma so z wosobinskim zawěsćenjom rjadować, na přikład transporty a přihoty.
Wobmyslić měli křižerjo tež, zo měli po nastatej škodźe po potrjebje tež policiju informować. Jeli so to hnydom njehodźi, na přikład, hdyž za čas procesiona kóń do awta kopnje, měł so pad samsny dźeń policiji přizjewić, hewak móhło so to jako ćeknjenje wodźerja hódnoćić.

rl


słowničk:
powołanske drustwo – Berufsgenossenschaft
rukowanske zawěsćenje – Haftpflichtversicherung
rukowanske zawěsćenje za zwěrjata – Tierhalterhaftpflichtversicherung
njezbožowe zawěsćenje – Unfallversicherung
ćeknjenje wodźerja – FahrerfluchtTekst je z Katolskeho Posoła z 13. měrca 2016.

 

 

Text in deutscher Sprache

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008