KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

Zhromadna dohodowna akcija

 

        

 
 

Bože narodki
 
Hdyž swjećimy bórze hody, bu­dźe zawěsće pola wšěch doma Boži narodk stać. Snano maće rěz­ba­rjeny, snano tajki z metala, snano pak tež z cy­le druheho ma­te­riala. Sće waš žło­bik snano zdźědźili? Abo prosće ku­pili? Abo běše to raz dar wašeje kmó­try? Na stawizny wašeho Božeho na­rodka smy wćipni, tuž napisajće wa­šu swójbnu tradiciju z nim na MDR 1 Radio Sakska/Serb­ski roz­hłós, Pó­sto­we naměsto 2; 02625 Bu­dyšin abo na e-mail Serb­ski-pro­gram@mdr.de. Wot inter­netoweje stro­ny www.posol.de je po­kaz­ka na wo­tpowědne stro­ny Serb­ske­ho roz­hło­sa podata.
W dohodownym tydźenju chce Serb­ski rozhłós stawizny wo wa­šim Bo­žim na­rodku powědać. Zdo­bom so wone w hodownym wu­daću Katol­ske­ho Posoła a we Wuhladku předstaja. Za wašu pró­cu ki­wa wam nahladne myto.
 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008