KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

8. decembra 2013

 


  Übersicht deutsch
       
  pisa mjez druhim
   
wo sylzach młodostneje, kotrež skutkowachu kaž adwentne prědowanje
 

       

wo předstajenju noweje nawodnicy diecezanskeho pastoralneho wotrjada, kotraž chce z wuchom wutroby słuchać - a kotraž so jedneje jeničkeje přičiny dla poprawom do Drježdźan njehodźi

 
       
wo socialnym reformeru a dušepastyrju, kotryž je so před 200 lětami narodźił
 
      foto: kna
wo nowym tachantu a womłodźenym tachantskim kapitlu swjateho Pětra  
       
 

wo wotměnjawym a pisanym towarstwowym žiwjenju – wjace fotow wo hłownej zhromadźiznje Bratrowstwa

 
       

wo duchownej hudźbje k adwentej w Budyšinje a Marijinej Hwězdźe – wjace fotow

 
       
  wo dźěćatku a druhich adwentnych nałožkach w Serbach
 
       

wo swěčce, kotraž so tři dny pospochi swěći – wjace fotow

 
       
wo adwentnym nyšporje, na kotrymž je organist na dwojich pišćelach naraz hrał – wjace fotow
 
       

z čim je so zymska sezona w Chróšćanskej putniskej hospodźe zahajiła – wjace fotow wo wotewrjenju wustajeńcy „We wěrje“ Marija Ošika

– kompletny program zymskeje sezony

 
       
štó je nowy dušepastyr w Kamjenskej chorowni swjateho Jana
 
       
wo nowej knize Hańže Winarjec-Orsesoweje wo znamjenjach wěry w Radworskej wosadźe  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008