KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

W Drježdźanach je štwórtk, 10. oktobra,

emeritowany swjećacy biskop
a amtěrowacy tachant
Drježdźanskeho kapitla swjateho Pětra

JURIJ WEINHOLD

w starobje 78 lět zemrěł.

 

To zdźěli Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo.

Rekwiem budźe so za njeho
sobotu, 19. oktobra, w 10.00 hodź.
w Drježdźanskej katedrali swjećić.

Po tym je chowanje
na Starym katolskim kěrchowje.

R.I.P.

 

Emeritowany swjećacy biskop
Jurij Weinhold
swjećeše w septembru 2013
40. róčnicu swojeje
biskopskeje swjećizny.

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

13. oktobra 2013

 


  Übersicht deutsch
       
  pisa mjez druhim
   
na prěnjej stronje wo prawej měrje
 

 

       

k čemu je bamž Franciskus na swjedźenju swojeho patrona w Assisiju namołwił

   
      foto: kna
wo přiručce, kotraž bu w Freiburgu nastupajo znowazmandźelenych dźělenych wudata
   
      foto: kna
wo kardinalu, kotryž je swój złoty měšniski jubilej swjećił  
      foto: kna


wo koncerće w Chrósćicach, na kotrymž fachowje wurjedźene pišćele zaso zwučnje klinčachu – wjace fotow

 

       
 

što je kardinal Dominik Duka z Prahi na Radźe europskich biskopskich konferencow wo rěči cyrkwje prajił

 
      foto: kna

wo 4. dnjach serbskeje kultury w Żarach a kotru rólu je tam Katolski Posoł hrał

 
       
  što wuznam hnadowneho a putniskeho městna trajnje wobchowa – wjace fotow wo historiskej sceniskej panoramje stawiznow Róžanta  
       
wo rjanolinkach z drjewa, słomy a hliny  
       
wosomnaty dźěl žiwjenja swjateju Cyrila a Metoda a stawiznow Velehrada  
       
wo wopyće biskopa Kocha na swjedźenju swjateho Franca w Budyskim klóšterku klarisow – wjace fotow  
       
kak rěč a wěra wjazatej – wjace fotow wo wulěće Smjerdźečanskeho Serbskeho kubłanskeho srjedźišća Lipa do Wrócławja  
       
čehodla mnohim zwonylijernjam zawrjenje hrozy
 
       
wo marijanskich kompozicijach, kotrež zaklinča na přeprošenje Katolskeho tachantskeho chóra swjateho Pětra w ewangelskej Budyskej Michałskej cyrkwi – plakat  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008