KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

20. julija 2014

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
kotre zasadne prašenje swěta chowa so w Jězusowym přirunanju wo pjance w pšeńcy
 

       

kak biskopja we wuchodnej Němskej na pomjenowanje kardinala Rainera Marije Woelkija za noweho Kölnskeho arcybiskopa reaguja

 
       
koho chce nawodny gremij 100. zjězda katolikow Němskeje do rozmyslowanjow zapřijeć
 
       
što serbskich ministrantow na putnikowanju do Roma wočakuje
 
       


wo ludowych spěwach, modowej přehladce a skeču – wjace fotow wo lětnim swjedźenju w Domje swjateje Ludmile w Chrósćicach

 
       
wo poslednim kaće bamžow, kotryž je so před 150 lětami na wuměnk podał  
       
wo poswjećenju ponowjeneju swjateju křižow w Čornym Hodlerju – wjace fotow
 
       
kelko pjenjez su šćedriwi darićeljo w akciji TCM „Łužica pomha“ nawdali
 
       
wo duchownej hudźbje, kotraž njeměješe jenož za chóroweho dirigenta Budyskeho Serbskeho gymnazija wosebity wuznam – wjace fotow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail

   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008