KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

2. nowembra 2014

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
što so w kóždym z nas wotbłyšćuje
 

       

čehodla so ewolucija a wěra do stworjenja swěta njewuzamkujetej

 
      Foto: kna
wo „kulturje prowizorija“, kotraž swójby bóle dyžli prjedy wohrožuje
 
      Foto: kna
wo poskitku social-freezinga a kak móhł so na swójby w powołanskim žiwjenju wuskutkować
 
      Foto: kna
kotry prěni wuspěch je iniciatiwa „Starosćiwych wobydlerjow Wětrowskeje deponije“ docpěła  
       
zo njeje po politiskim přewróće lóšo, křesćan być  
      Foto: kna

zo sej bamž wotstronjenje chłostanja ze smjerću žada

   
      Foto: kna
wo tym, hač zamóže djaboł dźiwy skutkować – kompletny interview z profesorom dogmatiki Manfredom Hauke k podawkam w Medźugorju w časopisu Theologisches
 
      Foto: kna
na čim we wěrje liwka towaršnosć dwěluje  
      Foto: kna
što su dźěći 5. a 6. lětnika w Rudnych horach dožiwili – wjace fotow
 
       

zo móžemy sej postrow pokoja na Božej mši na wšelake wašnje podać

 
       
zo prosy Towarstwo Cyrila a Metoda z.t. w swojej lětušej hodownej akciji wo dary za wobnowjenje cyrkwje w Krupce
 
       
zo předstaji so w Radworju hudźbna chłóšćenka oratorij „Saul“ – plakat  
       
zo přeprošuje Dom biskopa Bena w Smochćicach na seminar pod temu „25 lět po padnjenju murje“ – wjace informacijow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail

   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008