KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

5. januara 2014

 

 

  Übersicht deutsch
       
 

pisa mjez druhim

   
wo jasnym znamjenju, kak ma so nowe lěto wuwić
 

       

što je žro hodowneho poselstwa bamža Franciskusa

 
      foto: kna
wo hodźince rozmyslowanja na proze do noweho lěta – wjace fotow wo silwesterskim koncerće w Baćonju
 
       
wo spěwanju, kotrež je tež modlenje – wjace fotow wo hodownym nyšporje z chórom Lipa w Róžeńće
 
       

wo woblubowanym adwentnym koncerće serbskich gymnaziastow – wjace fotow

 
       

wo tym, što je po chwalbje najlěpša masaža duše

 
      foto: kna
wo wotkazanju nana we 18. lětstotku
 
       

wo „Misiji wuchodny wětřik“, kotraž je w Radworju zaduła – wjace fotow

 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008