KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

11. oktobra 2015

 

 

  Übersicht deutsch
   pisa mjez druhim
   
wo darje Božeje mudrosće
 

       

wo wěrnym zaměrje mandźelstwa

 
      Foto: kna
wo tym, zo pytaja za zjězd katolikow w Lipsku dobrowólnych pomocnikow – wjace
 
       
 ● wo šafnerce, kotraž bu pozdźišo priorka a kotraž je mjeztym 90. žiwjenske lěto docpěła
 
       
wo rozžohnowanju měšnika, kotryž je njesprócniwje dušepastyrsce skutkował – wjace fotow wo rozžohnowanju z fararjom Michałom Nawku a wosadnym swjedźenju w Ralbicach
 
       

zo měła lubosć jednoćeć – wjace fotow wo zapokazanju fararja Bena Jakubaša w Radworju

 
       
zo su šulerjo ławku za pomnik ponowili – wjace fotow  
       
wo skulojćenju swjedźenja domchowanki z oratorijom „Žně“
 
       
rozmyslowanje wo domchowance a solidarnosći z ćěkancami  
      Foto: kna

štó nowy nawjedowanski team w serbskim dekanatnym młodźinskim dźěle twori

 
       
zo bu w Nuknicy swjaty křiž po wjele lětach na nowym městnje postajeny a nětko poswjećeny – wjace fotow  
       
Pokiwy  
       
  Modlitwa wo dobreho noweho Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopa  
      Sutana na biskopskim stole skedźbnja na to, zo je wón wakantny
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008