KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

13. decembra 2015

 

 

  Übersicht deutsch
   pisa mjez druhim
   
wo Jězusowym pućrubarju
 

       

kak je bamž Franciskus wurjadne Swjate lěto smilnosće zahajił

 
      Foto: kna
hdźe móžeš něšto nańć, štož na Boha dopomina – wjace fotow wo poswjećenju powjetšeneho wobchoda w klóštrje Marijinej Hwězdźe
 
       
 ● kak so pjenjezy Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa nałožuja a što je jeho rozsudne bohatstwo – brošura
 
       
wo dźakowanju a witanju w Smochćicach – wjace fotow
 
       

wo spěwnym wječorku w Jaseńcy na dobro TCM „Łužica pomha“ – wjace fotow

 
       
wo dopołdnju ze „swjatym Mikławšom“
 
       


zo měło so wjace zhromadnje spěwać – wjace fotow wo hłownej zhromadźiznje Kulowskeho Bratrowstwa

 
       
wo jubilaru, kotruž prócuje so wo zwjazanosć domu za zbrašenych z wosadu    
       
w KNOTWIŠĆU wo kulturnej brigadźe, Pólskej a swjatym Mikławšu – wjace fotow wo adwentničce serbskeje dekanatneje młodźiny we Wotrowje    
       
wo tym, zo su šulerjo a wučerki Radworskeje zakładneje šule po přikładźe swjateho Mikławša jednali – wjace fotow    
       
wo dopomnjence na pasionsku hru, kotraž je tele dny wušła, a hdźe móžeš sej ju kupić    
       
wo adwentnym koncerće z elitarnym pišćelerjom – wjace fotow    
       
zo móža so serbscy młodostni za Swětowe zetkanje młodźiny klětu w Krakowje přizjewić – flajer z přizjewjenskim formularom  
       
Pokiwy  
       
  Modlitwa wo dobreho noweho Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopa  
      Sutana na biskopskim stole skedźbnja na to, zo je wón wakantny.
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008