KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

17. apryla 2016

 

  Übersicht deutsch
   pisa mjez druhim
   
wo najwyšim pastyrju a pastyrjach
 

       
wo wjace smilnosći w moralnej wučbje cyrkwje – wučbne pismo „Amoris laetitia“
 
       

na koho je mjez druhim židowski rabi w Smochćicach spominał – wjace fotow wo nowej wustajeńcy w Domje biskopa Bena

 
       
wo namołwje, zo měli do jedneje wowčernje přińć – wjace fotow wo ekumeniskim nyšporje w Chrósćicach
 
       

wo dotal lědma přeslědźenym wobłuku – wjace fotow wo přednošku k stawiznam Serbskeho seminara w Praze w lětach 1890-1914

 
       
wo inowatiwnym projekće Budyskeje tachantskeje wosady, z kotrymž chce tež ludźi we wotležanych wsach docpěwać wjace fotow wo pastoralnym busu | čara pastoralneho busa  
    
   
w 333. KNOTWIŠĆU wo zajimawym pućowanju na kemšach po cyrkwi – wjace fotow wo firmowanju w Kulowje  
       
zo su młodostne jako družki prošene  
       
wo jubilaru, kotryž so za nabožnosć a narodnosć hori  
       
wo dejmantnym měšniskim jubileju fararja dr. Ulricha – wjace fotow  
       
koho njeměli w nadróžnym wobchadźe zabyć – wjace fotow wo 13. nyšporje za bikerow a požohnowanje motorskich w Ralbicach    
       
Pokiwy  
       
  Modlitwa wo dobreho noweho Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopa  
      Sutana na biskopskim stole skedźbnja na to, zo je wón wakantny.
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008