KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

20. měrca 2016

 

 

  Übersicht deutsch
   pisa mjez druhim
   
wo šokowacym filmje a bližacym so swjedźenju
 

       
zo swjeća tele dny nowe swjate wolije  
      Foto: kna

wo njewšědnym křižu w póstnym času w klóšterskej cyrkwi – wjace fotow

 
       
  wo duchownym koncerće młodeho serbskeho komponista z hudźbnej nowostku – wjace fotow
 
      Foto: kna
wo wjace hač 80 pozbudźowacych myslach nimale 80lětneho bamža
 
       

wo woprawdźitej tankowni za wěru – wjace fotow wo wosadnym misionje w Kulowje

 
       
wo ławce k wodychnjenju, za kotruž su wuchodźowarjo wokoło Jaseńcy jara dźakowni – wjace fotow  
       
wo jubilaru, kotryž wotkrywa z poeziju šćežki žiwjenja  
       
na dźěćacej stronje wo martrownym tydźenju z wóslikom Igijom w lěće 33  
       
zo staj misionaraj pěstowarnju w Sulšecach wopytałoj – wjace fotow    
       
Pokiwy  
       
  Modlitwa wo dobreho noweho Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopa  
      Sutana na biskopskim stole skedźbnja na to, zo je wón wakantny.
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008