KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

27. měrca 2016

 

 přeje wšitkim čitarjam, dopisowarjam, roznošowarjam a dobroćelam žohnowane a radostne jutry

  Übersicht deutsch
   pisa mjez druhim
   
wo wěrje do zrowastanjenja mortwych
 

       
zo žaruje bamž wo wopory w Brüsselu  
      Foto: kna

zo je so biskop Feige za připodobnjenje cyrkwje a wěry na wotpowědny čas wuprajił

 
      Foto: kna
  wo tym, zo su so wěriwi w Róžeńčanskej swjatnicy z lubosću Božej napjelnić dali – wjace fotow wo nocy wujednanja
 
       
zo bu Budyski křižerski procesion w zašłym lětstotku trójce wobnowjeny
 
       

wo křižerjomaj z Kulowskeje wosady, kotrajž wozjewjataj radostne poselstwo lětsa jutrońčku 65. raz

 
       
zo staja Dyrlichec blidarnja hižo pjeć lětdźesatkow narowne swjate křiže na Ralbičanskim kěrchowje  
       
wo jutrownym poselstwje na jejku a 300 lět starym prědowanju – wjace fotow  
       
w KNOTWIŠĆU, zo su młodostni na křižowym puću aktualny podawk do modlenja zapřijeli – wjace fotow  
       
na dźěćacej stronje, kak je wóslik Igi Jězusa pytał  
       
wo medaljonje ze serbskim napisom z prašenjom, hač něchtó wjace wo nim wě    
       
Pokiwy  
       
  Modlitwa wo dobreho noweho Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopa  
      Sutana na biskopskim stole skedźbnja na to, zo je wón wakantny.
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008