KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

18. junija 2017

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
što trjebamy, zo njebychmy so w labyrinće čłowječeho žiwjenja zabłudźili
 

       

kak dołho wostanje Chrystus po swjatym woprawjenju w ćěle

 
       

što su seniorojo Chróšćanskeje wosady na swojim lětušim wulěće dožiwili – wjace fotow

 
     
zo je Chróšćanske pasionske zjednoćenstwo Europasionej přistupiło – wjace fotow
 
       
wo swjatym Benje a na kotre wašnje jeho Serbja česćuja  
       
  wo powučnym a zabawnym wulěće seniorow Radworskeje wosady do Mišna – wjace fotow
 
       

w KNOTWIŠĆU, zo je 21 nowych młodźinskich kěrlušow nastało – wjace fotow wo putnikowanju serbskich młodostnych do Róžanta

 
       
dale na młodźinskej stronje wo křižu jako ramik žiwjenja – wjace fotow wo firmowanju w Baćonju  
       
zo je wažne, zo časowi swědkojo nacistiskeho potłóčowanja hišće telko kelkož móžno ze swojich ćežkich dožiwjenjow powědaja
 
       
wo złotym profesnym jubileju sotry Hiltrud w Halle nad Solawu
 
       
zo je oratorij „Podlěćo“ zaklinčał – wjace fotow    
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail
   

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008