KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

1. julija 2018

 

 

  Übersicht deutsch
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Bóh móže stajnje dale pomhać, pisa awtor zawodneho nastawka. Wón zdobom pokaza, k čemu chce sćenje tuteje njedźele ludźi zmužić.
 

       

Ze swjatej zasakłosću měli puć ewangelija wolić, napominaše bamž Franciskus, jako ze swojim wopytom Ekumenisku radu cyrkwjow počesći. Jeje generalny sekretar dopomni w tym zwisku na realnu politiku cyrkwje Jězu Chrysta.

 
       
Kaž Swjate pismo we wobrazach začuwaše rozhłosownik film wo bamžu. A wuznaje, zo dźěše jemu dokumentacija pod kožu.
 

       

Baćoński farar Gerat Wornar je hižo 50 lět měšnik. Ze sydom duchownych skutkow křesćanskeje miłosće mjenuje awtor hódnoćenja tři, kotrež jeho na wosebite wašnje wuznamjenjeja.

 

       
Němscy biskopja su rozrisanje w diskusiji dla přistupa k swjatemu woprawjenju našli. Hačrunjež bě spočatk junija z Vatikana hišće pokiw dóšoł, zo njeje přiručka za wozjewjenje hišće zrała, je wona nětko tola wozjewjena – ale nic jako přiručka. – tule k tekstej  

 

       

Swoje starosće a bolosće móžachu samostejacy ze serbskich wosadow raz pozabyć. Woni podachu so na hnadowne městno Miłosćiweje maćerje Božeje do Pólskeje blisko čěskeje hranicy a Kyrkonošow. – wjace fotow

 
       
Nabožiny maja w globalnych wužadanjach swěta wosebity nadawk. Wo tym rěčachu zastupjerjo židow, křesćanow a muslimow na podijowej diskusiji na swjedźenju k 25lětnemu wobstaću Hornjołužiskeho zwjazka Carity. – wjace fotow  

 

       
Pomocny skutk je bilancu podpěry diaspory předpołožił. Tež Drježdźansko-Mišnjanske a Zhorjelske biskopstwo dóstaštej podpěru.
   
       
W sewjernej Čěskej wožiwjeja tradiciju. To zwisuje z tym, zo je młody wjesnjan kamjentny wołtar na wyšinje hory blisko Libereca postajić dał. – wjace fotow  
       
Hižo z NDRskeho časa znaty spěwar počesći ze swojim programom Chrósćicy a tamnišu putnisku hospodu. Ta swjećeše z pisanej paletu zarjadowanjow kulowatu róčnicu. – wjace fotow  

       
Tučel ze swojimi barbami tworješe temu Božeje słužby, kotruž swjećachu wobydlerjo Smječkečanskeho Domu swjateho Jana k wopominanju swojeho patrona. Tamniši sobudźěłaćerjo a šulerjo Chróšćanskeje zakładneje šule su k tomu na swoje wašnje přinošowali. – wjace fotow    
       
Z nastrojom namakataj Franc a Mara puć a pokład. Wonaj čakataj na to, zo byštaj z dźěćimi w nabožnym tydźenju nowe dyrdomdeje dožiwiłoj a potajnstwa wotkryłoj.  
       
Radworscy ministranća su najlěpši diecezy w swojej starobnej klasy – znajmjeńša w jednej sportowej družinje. Ale tež Chróšćanscy wobsadźichu jara dobre městno. – wjace fotow  
       
Žiwjenje za wšitke generacije je połne wužadanjow. Tohodla je wažne, sej paralele k časej swojeho patrona wuwědomić, napominaše diakon w prědowanju kemšerjow w Dobrošicach. – wjace fotow    
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail    

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008