KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

2. septembra 2018

 

 

  Übersicht deutsch
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Prašenju „Sy žiwy abo managuješ swoje žiwjenje?“ wěnuje so awtor zawodneho nastawka tuteje njedźele. Zdobom praji, w čim dopjelnjenje nańdźeš.  

       


Něhdyši nuncius poćežuje bamža Franciskusa a žada sej jeho demisiju. K tomu je dossier wozjewił.

 

Foto: kna

       
Cyrkwje w Němskej su aktualizowane křesćanske postajenje pacienta předstajili. Reagowachu z tym na nowe zakonske postajenja. – link na nowe wudaće křesćanskeho postajenja pacienta
 

       
Tež Serbja su stawizny cistercienskeho klóštra nad Wódru sobu pisali. Tutón bu před 200 lětami zběhnjeny a so nětko w nowej formje znowa załoži.  

       

Dotal jenička cyłkowna edicija Swjateho pisma – Stareho a Noweho zakonja – w delnjoserbskej rěči je nětko wšitkim přistupna. Při tym jedna so wo wudaće z 19. lětstotka.  – link na delnjoserbsku bibliju

 

 

       

Dźěći trjebaja rituale a lubuja je. To zwěsćichu mjez druhim na swójbnym popołdnju w Ralbicach. Zdobom mjenowaše so tam přikład, kotryž móhł so w swójbach z ritualom stać. – wjace fotow

 
       
Židowka Henrietta Kretz, kotraž je holocaust přežiwiła, je šulerjow Budyskeho Serbskeho gymnazija wopytała. Jeje wuwjedźenja pohnuchu jich do rozmyslowanja. Něšto so jim při tym jasnje wuwědomi. – wjace fotow
 

 

       

Na putnikowanju kolpingowcow Drježdźansko-Mišnjanskeje diecezy do Róžanta prašeše so starobiskop w swojim prědowanju mjez druhim: „Što da z toho mam, hdyž so za Jězusa rozsudźu?“ A poda tež hnydom wotmołwu. – wjace fotow

 
       
Njedawno wuńdźe awtobiografiska kniha Benedikta Dyrlicha „Doma we wućekach 1 – 1964-1989“. Swoje mysle k tomu poda něchtó, kotrehož puće kubłanja běchu zdźěla samsne.  

       
Korla Bohuwěr Šěca – serbski wučer, přirodospytnik a publicist – bu w Rachlowje pod Čornobohom počesćeny. Wulke zasłužby měješe wón wosebje na polu entomologije. – wjace fotow  
       
Wustajeńca wo ćěkancach z klučemi jich bydlenjow pohnu wopytowarjow k rozmyslowanju wo swojim žiwjenju. Młoda Serbowka je tam pobyła.  
       
Jeho słužbu su wěriwi Baćońskeje wosady samozrozumliwje za čestnohamtsku měli. Nětko je dołholětny organist na prawdu Božu wotešoł.  
       
Do Wechselburga su wěriwi Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa na putnikowanje přeprošeni. Tam woswjeća zdobom 850. róčnicu poswjećenja klóšterskeje cyrkwje.  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail    

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008