KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

9. septembra 2018

 

 

  Übersicht deutsch
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Wo duchownej hłuchoće rozmysluje awtor zawodneho nastawka tuteje njedźele. A praša so, čehodla ludźo hižo ničo njesłyša.  

       


Nabožinski filozof Tomaš Halík přirunuje tuchwilnu krizu cyrkwje z časom reformacije. Zdobom pokaza puć, kak móhła so situacija polěpšić.

 

Foto: kna

       
Wosrjedź Roma je so cyrkej sypnyła. Wona bu hakle 2015 restawrowana.
 

       
Jako 16lětna bu Anna Kolesárová w Druhej swětowej wójnje wot ruskeho wojaka zatřělena, dokelž bě so wumocowanju spjećowała. W słowakskich Košicach bu wona nětko zbóžnoprajena.  

       

Starobiskop Joachim Reinelt je nadpady prawicarskich ekstremistow w Kamjenicy raznje zasudźił. Zdobom přeje sej wón jasne nastajenje křesćanow přećiwo ekstremistam.

 

 

       

W Chróšćanskej wosadźe je swjaty křiž pućował. Nětko bu na nowym městnje poswjećeny.

 
       
Njedawno je kniha wo prowokowacych žonach bibliji wušła. Benediktinski abt bu na nje kedźbliwy, jako zaběraše so bliže ze swjatym sćenjom po Marku.
 

 

       

Historiski podawk dožiwichu wěriwi na putniskej Božej mši Zhorjelskeje diecezy w Nowej Cali. Tam bu nowy cistercienski klóšter załoženy. – wjace fotow

 
       
We Wukrančicach su Stwu Jana Kiliana wotewrěli. Wulke mnóstwo jeho starych knihow a aktow su nětko w klimatizowanym archiwje składowane. – wjace fotow  

       
Nowy wobrazowy zwjazk předstaja tutu njedźelu w Hirschfeldźe. W dwurěčnej knize listujo móža sej zajimcy rjanosć nabožnych pomnikow wotkryć – tež wo serbskich.
 
       
Dwurěčnosć měła w Rakecach zaso normalny staw być. Tole přeješe sej na zapokazanju noweho ewangelskeho fararja dr. Roberta Malinka tamniši předsyda cyrkwinskeho předstejićerstwa. – wjace fotow  
       
Z Wěteńcy pochadźaca rjadnica je tež z 85 lětami dale na aktiwnym wotpočinku. Tele dny je swój dejmantny rjadniski jubilej woswjećiła.  
       
Za dźěći je pisana zběrka nowych powědkow wušła. Štyri z nich předleža bórze jako słuchokniha.  
       
„Zornjatka po puću“ rěka nowa antologija z basnjemi a powědančkami ludowych awtorow. Tele dny je w Budyskim ludowym nakładnistwje wušła.  
       
Prěni raz wuhotuje so běh wo pokal zbóžneho Alojsa Andrickeho. Wobdźělnicy běža po rozdźělnje dołhich čarach. – Překwapjenka za kóždeho aktiwneho wobdźělnika je hižo skazana. plakat
 
       
Do Wechselburga su wěriwi Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa na putnikowanje přeprošeni. Tam woswjeća zdobom 850. róčnicu poswjećenja klóšterskeje cyrkwje.  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail    

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008