KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

21. januara 2018

 

 

  Übersicht deutsch
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Cyłe wulkoměsto k nakazanju pozbudźić, je drje nadawk, kotryž so kóždemu přewulki zdawa. Što pak so stanje, hdyž jón njespjelniš – a što, hdyž tola započnješ?
 

       

Ekumeniski notowy kluč je trěbny, jeli njeměła melodija kakofonija, ale sinfonija być, praji vatikanski kardinal. Wón měni z tym wulki nadawk, kotryž maja wšitcy křesćenjo.

   
      Foto: kna

Strachi njesmědźa wotmołwy postajeć, praji bamž Franciskus składnostnje katolskeho Swětoweho dnja migranta a ćěkanca. Wón praji zdobom, zo njeje dwělować a bojeć hrěch; ale tež, što je w tym zwisku zawěrno hrěch.

   
      Foto: kna
W Pólskej stej knježerstwo a biskopska konferenca w jednym dypku jara rozdźělneho měnjenja. Při tym jedna so wo wažnu křesćansku kaznju.
   
      Foto: kna

Po sydom lětach je zaso k načolnemu zetkanju mjez statom a cyrkwju w Sakskej dóšło. Při tym pokazachu zastupjerjo cyrkwje na naležnosć, kotruž statna strona jeničce k połojcy spjelnja. – wjace fotow

   
       
 

Loni zličichu telko putnikow na Jakubowym puću kaž hišće ženje. Při tym njeje so ani wo wurjadne lěto jednało.

   
       
W Eppinghovenje w Münsterskim biskopstwje ma wosada přez lětstotki jako jenička w Němskej wosebite prawo. Přiwšěm je tam ke kwerelam dóšło.    
     

Braniborska ministerka Martina Münch zwurazni na nowolětnym přijeću Zhorjelskeho biskopstwa, zo je połneje nadźije za rozrisanje w Nowej Cali. Tute budźe bórze trěbne, dokelž změje wone daloko sahace konsekwency za abtownju w Awstriskej. – wjace fotow
   
       
We Worklecach angažuje so njewšědnje wjele ludźi za Boži dom we wsy. Woni běchu nětkole do hrodu prošeni.    
       
Nawoda najwjetšeho pomocneho skutka katolskeje cyrkwje je w Serbach pobył. Na zakónčacej Božej mši zjězda katolikow w Lipsku je wón zastupjerjow małeho słowjanskeho ludu prěni raz dožiwił a sej prajił, zo chce jich na kóždy pad zeznać. A nětko je hišće bóle wćipny. – wjace fotow    
       
Bóh je Bosćija Čórlicha z mnohimi darami wuhotował. Budyski zwóńk čini wjele wjace, hač zo jeničce cyrkej za Bože słužby přihotuje.    
       
Serbske hodowne pěsnje zaklinčachu w Drježdźanskej cyrkwi Třoch kralow. Wone stejachu w konteksće z ruskej a ukrainskej prawosławnej tradiciju. – wjace fotow  
       
Lětsa je 75 lět, zo poćerpje kapłan Alojs Andricki w Dachawje martrarsku smjerć. Na wopomnjenskim dnju zbóžneho martrarja sobotu, 3. februara, su wšitcy do Radworja přeprošeni. plakat
   
       
Pory na mandźelski seminar 2018 přizjewić – formular serbsce
– formular němsce
 
      Foto: kna
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail    

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008