KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

22. apryla 2018

 

 

  Übersicht deutsch
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Jězus nima žadyn plan B. Wón twari na to, zo kóždy křesćan swoju wěru do njeho wobswědča. Tohodla měł tón přidatny nadawk spjelnić, pisa awtor zawodneho nastawka.  

       

Znazdala wupada krejowy test za samodruhe žony, jako by jeničce wo to šło, sčasom genowe defekty zwěsćić. Ale cyrkwinscy zastupnicy warnuja, zo dowjedźe to k selektěrowanju čłowjekow.

 

       

Z něhdźe 300 młodostnymi a młodymi dorosćenymi ze wšěch kontinentow je bamž Franciskus w měrcu wo jich přećach a idejach za cyrkej wuradźował. Zakónčacy dokument tuteje młodźinskeje předsynody předleži nětko tohorunja w němskej rěči online.

 

Foto: kna

       
Ochranowske hesła budu wot klětu tež delnjoserbsce wuchadźeć. Ewangelscy Serbja wokoło Choćebuza maja hišće dalše plany.
 

       

Z Vatikana je wušła ideja, zo měła so tež specielnje za žony biskopska synoda wotměć. Essenski biskop Franz-Josef Overbeck to jeničce njewita. Wón praji samo: „Róla, kotruž někotři mužojo w našej cyrkwi žonam připisuja, njeje na žadyn pad akceptabelna.“

 

Foto: kna

       
 

Dom „Emmaus“ na Kukowskim hrodźišću njehodźi so lětsa za žane zarjadowanja wužiwać. Nětko pytaja za alternatiwami. Jednu su hižo namakali.

 

 

       

29 milionow eurow w 29 krajach: Telko pjenjez je pomocny skutk Renovabis loni za projekty k dispoziciji stajił. Jedyn z krajow bu z nimale sydom milionami eurow najbóle podpěrany.

 
       
Z Awstriskeje wjedźeny skerje konserwatiwny priwatny onlinowy portal je twjerdźił, zo wotpokazuje bamž rozsud němskich biskopow nastupajo přijeće swjateho woprawjenja za ewangelskich partnerow. Zastupjer biskopskeje konferency je k tomu stejišćo zabrał a mjez druhim na to pokazał, zo njebu dokument ani hišće do Roma wotpósłany. Přiwšěm je rozmołwa z bamžom hižo předwidźana.
 

Foto: kna

       
K čemu trjebamy pomniki? – Njech wostanje Róžant marijanski! – Pomnik w formje postawy? – Hnydom třo awtorojo wuprajeja so k předwidźanemu pomnikej za zbóžneho kapłana Alojsa Andrickeho. Jich měnjenja wšak so njekryja.
 
       
Najprjedy je so wo dźěći, pozdźišo wo starych a hladanja potrěbnych so starała. Serbska rjadnica swjećeše swój dejmantny rjadniski jubilej. – wjace fotow  
       
Kóždy ma zamołwitosć za sobučłowjekow. To bě tema na ekumeniskim nyšporje w Chrósćicach, kotryž bu wot dweju chórow wobrubjeny. – wjace fotow
 
       
Farar Clemes Hrjehor je prěni nawoda zjednoćeneje wosady w Kamjenicy. Ju biskop Heinrich Timmerevers tutu njedźelu załoži.  
       
Mjez druhim wo měr prosyć chcedźa prěnju mejsku njedźelu na nyšporje w Róžeńće. K tomu přeprošuje Towarstwa Cyrila a Metoda.  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail    

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008