KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

7. apryla 2019

 

 

Übersicht deutsch
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Wo njewočakowanej překwapjence při stanowanju w dowolu pisa awtor zawodneho nastawka tuteje njedźele. Zdobom wón wuwjedźe, čehodla njeměli w swojim posudźowanju ludźi přespěšni być.  

       
Sep idejow k noworjadowanju ambienta wokoło Chróšćanskeje cyrkwje a fary su studenća Instituta za krajinowu architekturu Drježdźanskeje Techniskeje uniwersity předstajili. A něšto je mnohich zajimcow na tutym wječoru překwapiło. – wjace fotow
 

       
W Smochćicach bu dotalny rektor Domu biskopa Bena dr. Peter-Paul Straube rozžohnowany, kotryž je tež dobry poćah k Serbam měł. Tohodla zaklinčachu na swjatočnosći tohorunja serbske zynki. Zdobom witachu tam noweho nawodu domu. – wjace fotow
 

       
W Ralbicach bu nowa kapałka z ponowjenymaj postawomaj poswjećena, kotrejž so zaso do wsy wróćištej. Wječor skići kapałka wosebje zajimawy napohlad. – wjace fotow
 

       

Swój angažement přewrótoweho časa je sej hibićiwa žona z Hornjeho Hajnka hač do přitomnosće zdźeržała. Tutu njedźelu swjeći swoje sydomdźesaćiny.

 
       
Jeli su nam wěste počinki w mjezsobnym wobchadźe z měritkom, potom měli wšitko přez tři křidy přeleć. To doporuča awtorka rozmyslowanja k pjatej póstnej njedźeli.
 
       
Wo prawym duchownym wozboženju pisa awtor na młodźinskej stronje Knotwišćo“. Zdobom praji wón, što je jeho na nócnym modlenju serbskeje dekanatneje młodźiny w Kulowje wosebje jimało. – wjace fotow
 
       
W Budyšinje přeprošuja, so na wosebite wašnje ze symbolom zaběrać, kotryž pokazuje na wjele wjace hač je na nim samym najprjedy widźeć. cyłkowny program  

       
Woporam tropoweho wichora Idai w Africe chce Towarstwo Cyrila a Metoda z.t. (TCM) ze swojej akciju „Łužica pomha“ pomhać woporam a prosy za potrjechenych w Malawiju wo pjenježne dary. Zwisk do Malawija nawjaza přez Christinu Smolinu ze Swinjarnje, kotraž je tam dlěši čas jako wučerka a baba skutkowała. – kontowy zwisk
 
       
Restawratorka z Drježdźan ponowja ze swojim mandźelskim tuchwilu hłowny wołtar w Róžeńće. A mataj při tym kruty zaměr. – wjace fotow  
       
Po 25 lětach zaklinči duchowny oratorij „Israelowa zrudoba a tróšt“ Korle Awgusta Kocora znowa. Profijojo a lajkojo zanjesu jón zhromadnje w Chrósćicach a w Drježdźanach. – plakat
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008