KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

8. decembra 2019

 

  Übersicht deutsch 
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Z adwentom přińdźe nowy duch. A čehodla njeměli ludźo runje w tutym času wo wodaće prosyć, praša so awtor zawodneho nastawka.
 

     
Biskopja a lajkojo su so na Synodalny puć podali. Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers mjenuje pak tež hišće jedyn z deficitow reformoweho dialoga.  
       
Korutanscy Słowjency w Awstriskej su jara zbožowni. To zwisuje z rozsudom bamža Franciskusa.
 
      y

Zhorjelska katedrala budźe nimale dwě lěće zawrjena. Přičiny toho je generalny wikar Alfred Hoffmann předstajił.

 
       
Japoštołku Marju Madlenu je bamž Franciskus jako přikład wozjewjenja wěry předstajił. Wona měješe runje při jednym podawku cyle wosebity wliw na tamnych japoštołow. 
 

Foto: kna

       
Hudźbne rozpominanje z cyrkwinskim chórom dožiwichu Njebjelčenjo na spočatku adwenta. A wosadny farar Michał Nawka k tomu na wosebite wašnje přinošowaše. – wjace fotow
 
       
Adwentny zazběh z hudźbnymi chłóšćenkami dožiwichu w Budyskej cyrkwi Našeje lubeje knjenje. Na programowym łopješku bě zdobom 900 lět stary recept za dalšu chłóšćenku podaty.  
       
Swjaty Ambrož a dalši mužojo cyrkwje su so intensiwnje z pčołkami zaběrali. Wuznam tutych insektow pohnuwa awtora přinoška, wo wobchadźenju z Božej stwórbu rozmyslować.
 
       
W Chróšćanskej cyrkwi zahori prěnju adwentnu njedźelu wosom spěwacych muži mnohich připosłucharjow. Dźěl wunoška kolekty po koncerće móže so za ponowjenje dweju wěžičkow Božeho domu wužić. – wjace fotow
 
       
Młody serbski komponist a dirigent je w Bayerskej wulki wuspěch měł. Žněješe samo stejace owacije.  
       
Nowy twarski porjad biskopstwa měli čłonojo wosadnych gremijow čitać. K tomu pozbudźa nawoda twarskeho a ležownostneho wotrjada w Drježdźanskim ordinariaće. – wjace na stronje biskopstwa  
       
Dwě nowostce dožiwichu seniorojo Ralbičanskeje wosady na swojej adwentničce. Jedna z nich bě prěni zjawny wustup znateho serbskeho chóra ze swojim nowym dirigentom. – wjace fotow  
       
Čłonojo Katolskeho zjednoćenstwa kubłarjow (KEG) w Sakskej dyrbjachu na swojim zetkanju w poprjancowym měsće swoju kreatiwnosć pokazać. Zhonichu pak tež wo wuwiću zawoda, kotryž woblubowane produkty runje za adwentny a hodowny čas zhotowja.  
       
Jedyn z Jězusowych přiwuznych hraje w swjatym sćenju druheje adwentneje njedźele wažnu rólu. Na to skedźbnjataj Hańžka a Feliks druhe dźěći.  
       
W Radworju su před štwórć lětstotkom znamjenja časa spóznali. To zwěsćeja kubłarjo składnostnje jubileja wosebiteho wobłuka tamnišeho katolskeho dźěćaceho domu. – wjace fotow    
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008