KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

14. apryla 2019

 

 

Übersicht deutsch
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Wo wašnjach a wobrjadach dojutrownych tydźenjow pisa awtor zawodneho nastawka tuteje njedźele. Zdobom rozłoži, čehodla měli nam Jězusowe poslednje słowa zawjazk być.  

       
Mjeńše a wjetše kamjenje hrajachu na putnikowanju serbskich swójbow do Róžanta wulku rólu. Zdobom so tam něšto wažne wujewi. – wjace fotow
 

       
Wotpowěduju narokam złoteho prawidła sebi a druhim napřećo? Z tutym prašenjom zaběra so awtorka rozmyslowanja k šestej póstnej njedźeli.
 

       
Njewšědnu Božu mšu w swojej maćeršćinje dožiwichu kemšerjo w sakskej stolicy. Při tym hraještaj dwójnikaj wažnu rólu.
 

       

Serbske barby a duchowne zynki w Chróšćanskej cyrkwi runje tak kaž Drježdźanskej Křižnej cyrkwi wobradźichu mnohim hnujace dožiwjenje. We woběmaj zaklinča oratorij, kotryž bu hakle před 25 lětami prěni króć zanjeseny a byrnjež hižo z lěta 1861 pochadźał.
– wjace fotow
 
       
Kelko je nam wurjadny mišterski wukon hódny? Tole praša so komentator nastupajo wunošk zběrki po předstajenju duchowneho oratorija w Chrósćicach.
   
       
Barokowy křižowy puć Kalwarijoweje cyrkwje we Wilnje ma lětsa jubilej. Tola tute kapałki a wrota nječesćuja sej jenož litawscy wěriwi. – wjace fotow
 
       
W Budyšinje přeprošuja, so na wosebite wašnje ze symbolom zaběrać, kotryž pokazuje na wjele wjace hač je na nim samym najprjedy widźeć. cyłkowny program  

       
Z jednym mostom stej hnydom dwaj nastałoj. Drjewjany z njeju je žona w přitomnosći nimale sto ludźi poswjećiła. – wjace fotow
 
       
Swěrnemu křesćanej je so wjele na wuměłskim polu poradźiło. Nětko je akademiski moler z Njebjelčic na prawdu Božu wotešoł.  
       
W póstnym času su so w Radworskim katolskim serbskim dźěćacym domje „Alojs Andricki“ z wosebitej temu zaběrali. W žłobiku, pěstowarni a horće pak su ju na wšelake wašnje „wobdźěłali“. – wjace fotow  
       
Worklečanski Don Boskowy dom ma nowu sobudźěłaćerku. Najprjedy raz hač do kónca lěta podpěra wona referentku dekanatneho dušepastyrstwa za dźěći a dźěli sej z njej dźěłowe městno.  
       
Woporam tropoweho wichora Idai w Africe chce Towarstwo Cyrila a Metoda z.t. (TCM) ze swojej akciju „Łužica pomha“ pomhać a prosy za potrjechenych w Malawiju wo pjenježne dary. Zwisk do Malawija nawjaza přez Christinu Smolinu ze Swinjarnje, kotraž je tam dlěši čas jako wučerka a baba skutkowała. – kontowy zwisk
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008