KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

17. nowembra 2019

 

  Übersicht deutsch 
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Hinak hač wjewjerčki trjebaja ludźo napominanja, zo bychu so wo přežiwjenje w zymje starali. To zwěsća awtor zawodneho nastawka a praji tež, na kotre samozrozumliwosće měli so dopomnić.
 

     
Praski kardinal Dominik Duka přeje sej wuši kontakt ke katolskim biskopstwam we wuchodźe Němskeje. Zdobom wón rozłoži, što ma za najwažniši nadawk cyrkwje w Čěskej.  
       
Biskop Stephan Ackermann wuchadźa z toho, zo měli so za wotškódnjenje woporow znjewužiwanja srědki z cyrkwinskeho dawka wzać. Tute měnjenje je kontrowersy wubudźiło.
 
      y

Prěni raz zaklinča „duchowny testament“ Korle Awgusta Kocora tam, hdźež běše komponist lětdźesatki skutkował. A dalša nowostka so tam na předstajenju sta. – wjace fotow 

– dalše fota

 
       
W Nuknicy chcedźa něhdyšu gratownju přetwarić. K zwoprawdźenju swojeje ideje su tam towarstwo załožili.
 
       
Serbske eksercicije wotměchu so njedawno w Drježdźanskim Domje Wysoke duby. Tam zaběrachu so wěriwi z třomi ćežišćemi hłowneho hesła „Što nas wozboža?“.
 
       
Zajimawe prašenje je Křesćana Krawcowa kniha „Sej statok stajili“ wuwabiła: Kak da Chróšćanski časnikar poprawom prawje rěka?  
       
Awgusta a Oskar hraještaj na nyšporje na swjedźenju swjateho Měrćina wulku rólu. Wonaj skedźbništaj mjez druhim na akciju, kotraž ma nuzu druhich dźěći wolóžić. – wjace fotow
 
       
Prjedy hač je so z měšnikom stał, nawukny jubilar najprjedy powołanje w ćišćerni. A rozmyslowaše samo wo tym, zo by so z dźiwadźelnikom stał. Tutu njedźelu swjeći wón swoje abrahaminy.  
       
Hodowne pakćiki za potrěbne swójby w Pólskej su dźěći w Njebjelčicach zhromadźili. A jednachu z tym po přikładźe patrona wosadneje cyrkwje. – wjace fotow
 
       
Z cyrkwju je Handrij Njek čas žiwjenja hłuboko zwjazany był. Nětko je dołholětny Budyski tachantski zwóńk na prawdu wotešoł.  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008