KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

18. awgusta 2019

 

  Übersicht deutsch
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Situacija, za kotruž je so awtorka zawodneho nastawka hańbowała, bě za nju spočatk k zmužićišemu wustupowanju. A wona skedźbnja tež na to, zo spěwa so w cyrkwi samo wo „zbóžnej winje“.
 

     
Njesnadna ličba ludźi w Sakskej přisłuša jednej z cyrkwjow. Politiske strony wěšeja w swojim wólbnym boju swoje plakaty tež blisko Božich domow. Kak bliscy pak su woni cyrkwi w swojich programach?  
       
Němskorěčna redakcija Vatican news ma prěni króć nawodu, kotryž njeje měšnik. Dotalny šef – jezuitki pater – praji w interviewje, kak we Vatikanje na cyrkej w Němskej zhladuja.
 
       
W formje rakety bu cyrkej na Morawje twarjenja. Zakładny kamjeń su před 300 lětami połožili.
 
       
Nimale 200 lět stary serbski rukopisny zešiwk swědči wo tym, što su so Serbja něhdy modlili, hdyž su do Krupki putnikowali. Dołhi čas su tam dwójce wob lěto šli – samo po stach.  
       
W najbóle ateistiskim kraju Europy ponowjeja tuchwilu něhdyšu klóštersku cyrkej. Tamniši mniša mějachu wuske zwiski do Łužicy. – wjace fotow
 
       
Kompletny spěwnik su při lěhwowym wohenju sedźo přespěwali. Tón je runje nowy wušoł. – wjace fotow 
 
       


Dwurěčna kniha rysuje na zabawne wašnje žiwy wobraz wo žiwjenju na wsy w druhej połojcy 19. a w prěnich lětdźesatkach 20. lětstotka. Wudawaćel Marko Grojlich z Bukec wěnuje so w njej kónčinam někotrych ewangelskich wosadow. – wjace
 
       

Mjeno měsaca awgust pokazuje w zapadnych słowjanskich rěčach na zwisk k ratarstwu. Słowjanske pomjenowanja za měsac september zwisuja jasnje z přirodu. Maš pak w tutych rěčach hišće dalše wosebitosće.

 
       
Dźakny list Salzkottenskich franciskankow je Towarstwo Cyrila a Metoda dóstało. Wone bě katolskich Serbow wo dary za wopory tropoweho wichora Idai, kotrehož dla běchu hoberske kónčiny afriskich krajow Mosambik, Malawi a Simbabwe powodźene, prosyło. Zwisk je Serbowka nawjazała, kotraž bě w Malawiju wěsty čas skutkowała. – wjace fotow  
       
Dekanatne dušepastyrstwo přeprošuje wšitkich młódšich a staršich na swójbne popołdnjo na Kukowske hrodźišćo. – plakat

 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008