KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

20. oktobra 2019

 

  Übersicht deutsch
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Móža wójny swjate być? Z tutym prašenjom zaběra so awtor zawodneho nastawka.
 

     
Škit Amacona njepotrjechi jeničce Łaćonsku Ameriku. Na tuchwilnej biskopskej synodźe w Romje zwěsćichu, štó je za tutu kónčinu zamołwity.  
      Foto: kna
Němska komisija Justitia et Pax ma noweho předsydu. Wona je za naležnosće sprawnosće a měra přisłušna. Wjacori biskopja so w njej angažuja.
 
      Foto: kna 
Sakski ewangelski krajny biskop Carsten Rentzing je swoju demisiju připowědźił. To sej na jednej stronje chwala, na druhej pak zwuraznjenja mnozy žadanje, zo měł wón w zastojnstwje zwostać.
 
       
Staršej swjateho z Pólskeje měłoj so zbóžnoprajić. To přeja sej tamniši biskopja. Jedyn z kardinalow poruči, zo móhłoj wonaj swójbam jako přikładaj a patronaj słužić.
 
      Foće: kna
Wožiwjenje jednoho zastojnstwa w cyrkwi móhła šansa za nju dźensa być. A te je wuraznje tež za woženjenych muži předwidźane. Problemy a praktiske wužadanja, kotrež móhli z toho wurosć, su w tymle přinošku z časopisa Christ in der Gegenwart wopisane.
 
       
Rjadnicy w sewjerowuchodnej Indiskej chodźa do wsow, zo bychu ludźi podpěrali a jim wo swojej wěrje do Boha powědali. Jedna z nich poby jako hósć skutka Missio we Łužicy a rozprawješe wo konkretnych dožiwjenjach. – skutk Missio
 
       
Biskop wupraja so za to, firmowanje hakle znajmjeńša 16lětnym wudźělić. Wón złožuje so při tym na Druhi Vatikanski koncil.
 
      Foto: kna
Pilny dźěłaćer na dobro cyrkwje a naroda dokónči nětko swoje 80. žiwjenske lěto. Wón je tež jedyn z derje znatych awtorow Katolskeho Posoła.  
       
Wuznamny serbski měšnik a kěrlušer je so zdobom jako pedagoga ludu wopokazał. Na to pokaza přednošowar w spominanju na jeho 225. posmjertniny. – wjace fotow  
       
Politiscy zastupjerjo prajichu w Njebjelčicach, kak wo ambulantnej hospicnej słužbje w regionje mysla. Zdobom nastorčichu, što měło so přichodnje činić. Šeflěkarka z Drježdźan pokaza na brachi stacionarnych hospicow, ale tež na wočakowane wužadanja w přichodnych lětach. – wjace fotow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008