KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

21. apryla 2019

přeje wšitkim čitarjam, dopisowarjam, roznošowarjam a dobroćelam žohnowane a radostne jutry

  Übersicht deutsch
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Zmortwychstanjenje – je to jeničce powědanje abo fakt? Tole praša so awtor zawodneho nastawka tuteje njedźele. Zdobom wón rozłoži, wo čim je přeswědčeny.  

       
Jeničce w Marijinej hwězdźe hraje w zwisku z křižerjemi cyle oficialnje žona wěstu rólu. Dotal wozjewjana lětoličba prěnjeho samostatneho jěchanja Klóšterskeho procesiona drje njetrjechi. Ale tež hewak ma tónle porno druhim procesionam wosebitosće.
 

       
Nowy pasion je Ralbičanski chór Lilija bołmončku zanjesł. Tola wón njeje jón jeničce sam spěwał. – wjace fotow
 

       
Agilna rjadnica swjeći jutrońčku swoje kulowate narodniny. Mnozy wědźa so hišće na Bože hodźinki z njej dopomnić.
 

       
Škrabane jutrowne jejko bu prěni raz wot jednoho z katolskich fararjow naspomnjene. Tež serbski napis wone tehdy měješe.  
       
„K swjatym křižam spěwać“ rěka stary nałožk, kotryž so dźensa hišće w dwěmaj serbskimaj wosadomaj pěstuje. Wšelake barby rubiška hrajachu při tym něhdy wažnu rólu. – wjace fotow
 
       
Serbska biblioteka w Budyšinje wobsedźi wot njedawna dalšu drohoćinku. Tele dny bu tam zjawnosći předstajena. – wjace fotow
 
       
Postawa arcyjandźela Michała před putniskej cyrkwju w Róžeńće bu ponowjena. Jedne ze serbskich towarstwow je so wo to postarało. – wjace fotow  

       
Róčne časy su přičina nawróta do domizny. Tole nazhonja mnozy jutrońčku we Łužicy. Tola tež na Acorach tónle zjaw dožiwiš, ale k pjatej jutrownej njedźeli. – wjace fotow    – widejo  
       
Stupiš-li do Róžeńčanskeje swjatnicy, ći hnydom něšto ponowjene napadnje. A hdyž dokładnje hladaš zwěsćiš, zo tam tola hišće něšto pobrachuje. – wjace fotow  
       
W „Knotwišću“ rozprawja Radworčan wo křižowym puću serbskich młodostnych w swojej domjacej wsy. Nastorki k rozmyslowanju dóstachu na 14 stacijach po wsy. – wjace fotow  
       
Wujimkaj ze sinfonije „Tři modlitwy“ a twórba „Strowa, sy Marija“ Jana Pawoła Nagela su młodźi ludźo w Budyskej tachantskej cyrkwi předstajili. Wone swědča wo tym, što bě serbskemu hudźbnikej wažny zakład tworjenja. – wjace fotow  
       
Hańžka a Feliks z dźěćaceje strony spěwataj haleluja. To staj tež po wuhódanju wosebiteje křižowki činiłoj. Nimo toho powěda zwón z cyrkwineje wěže zajimawu stawiznu.    
       
Dźěći Worklečanskeje pěstowarnje su so w póstnym času z temu swjaty křiž zaběrali. Mjez druhim pobychu pola serbskeho rězbarja. – wjace fotow    
       
  Křižowy puć steješe pola dźěći Pančičanskeje pěstowarnje w srjedźišću. A někotre symbole pomhachu jim, jednotliwe stacije sćěhować. – wjace fotow    
       
  W Budyšinje přeprošuja, so na wosebite wašnje ze symbolom zaběrać, kotryž pokazuje na wjele wjace hač je na nim samym najprjedy widźeć. cyłkowny program  

       
Woporam tropoweho wichora Idai w Africe chce Towarstwo Cyrila a Metoda z.t. (TCM) ze swojej akciju „Łužica pomha“ pomhać a prosy za potrjechenych w Malawiju wo pjenježne dary. Zwisk do Malawija nawjaza přez Christinu Smolinu ze Swinjarnje, kotraž je tam dlěši čas jako wučerka a baba skutkowała. – kontowy zwisk
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008