KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

24. měrca 2019

 

 

Übersicht deutsch
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Tež dobrym so přeco derje njewjedźe, zwěsća awtor zawodneho nastawka. Wón pokaza na to, što so k tomu w ewangeliju praji.  

       
Na konfliktowe temy njehladać bě wopak, zwěsća kardinal. Po rozsudźe němskich biskopow za synodalny puć chce wón ćim doraznišo postupować a praji tež, kak chce so hladajo na Vatikan zadźeržeć.
 

Foto: kna

       
Jeničce tón, kotryž so w pozitiwnym zmysle nutřkownje znjeměrnić da a kotrehož prašenja wěry stajnje znowa rozbudźeja a pozbudźeja, móže duchownje a dušinje rosć. To zwěsća awtor rozmyslowanja wo mólbje Otta Dixa. Tón je na njej jónkrótny wopyt zwobraznił.
 

       
Přećelstwo z chudymi a zasadźowanje za měr wučinja duchownu zhromadnosć, kotraž bu na póstnym seminarje w Smochćicach předstajena. Přednošowar prašeše so mjez druhim: „Njepozhubjamy w Europje sobuželnosć ewangelija a z tym swoju wutrobu?“ – wjace fotow
 

       

W Smjerdźacej buštej hnydom dwaj křižej znowa poswjećenej. Wonej matej wjele paralelow, nic jeno wonkownje. – wjace fotow
 
       
Serbskaj praktikantaj – pozdźišej měšnikaj – staj pola nětčišeho rektora Smochčanskeho Domu biskopa Bena sylny zaćišć zawostajiłoj. Samostejacym ze serbskich wosadow powědaše wón tež wo tym, čehodla je často w Crimmitschauwje žonu w katolskej serbskej drasće wuhladał. – wjace fotow
 
       
Najwyši gremij lajkow w Drježdźansko-Mišnjanskim biskopstwje napomina, so na wólbach wobdźělić a to tež wopodstatni. Zdobom je na swojej zhromadźiznje Serba jako jednotliwu wosobinu wuzwolił. – wjace fotow | namołwa posłownje
 
       
Što činiš z rukomaj? Wo tym reflektuje awtorka rozmyslowanja k třećej póstnej njedźeli.  

Foto: kna

       
Serbscy młodostni zetkachu so k wječornemu modlenju w Chrósćicach. Po tym powědaše jedyn z nich wo swojich dožiwjenjach na zetkanju katolskeje młodźiny ze wšeho swěta w Panamje. – wjace fotow
 
       
W Budyšinje přeprošuja, so na wosebite wašnje ze symbolom zaběrać, kotryž pokazuje na wjele wjace hač je na nim samym najprjedy widźeć. cyłkowny program  
       
Pój a pohladaj! K tomu přeprošuje diecezanski dušepastyr młodźiny tych, kotřiž so hłubšo z wěru zaběraja – mjez druhim do Marijineje hwězdy. – nadrobniše informacije  
       
Po 25 lětach zaklinči duchowny oratorij „Israelowa zrudoba a tróšt“ Korle Awgusta Kocora znowa. Profijojo a lajkojo zanjesu jón zhromadnje w Chrósćicach a w Drježdźanach. – plakat
 
       
Swědka wěry, kotryž po přikładźe japoštołow po wšěm swěće putnikuje, móža zajimcy w Kamjenicy słyšeć. Wón dožiwja na swojim ćěle njewšědny fenomen. – nadrobniše informacije  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008