KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

26. meje 2019

 

  Übersicht deutsch
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Štóž chce „město bjez Boha“ twarić, zhubi žiwjenski cil z wočow. Toho je sej awtor zawodneho nastawka tuteje njedźele wěsty. Zdobom rozłoži na zakładźe přikłada w Pólskej, kak tajki eksperiment knježacych wušoł.  

       
Dowěra do zjawnoprawniskich medijow je wyša hač sej mnozy mysla. Čehodla pak su ludźo njehladajo na to njespokojni z rozprawnistwom medijow? Wo tym diskutowaše so na Sakskim konopeju w Smochćicach ze šefredaktorom ZDF a korespondentku MDR. – wjace fotow
 

       
Za wopory tropoweho wichora Idai, kotrehož dla buchu hoberske kónčiny afriskich krajow Mosambik, Malawi a Simbabwe powodźene, je so mjez katolskimi Serbami nahladna suma nahromadźiła. Towarstwo Cyrila a Metoda so wšitkim darićelam wutrobnje dźakuje.
 

       

Najwuznamnišu barokowu ležownosć Braniborskeje su samostejacy ze serbskich wosadow wopytali. W NDRskim času mjenowachu tute městno „Rotes Kloster“. – wjace fotow

 

       
Přewodnik po serbskich wopomnišćach je tele dny w Ludowym nakładnistwje Domowina wušoł. Awtorka je tójšto zajimaweho tohorunja wo pomnikach z katolskich Serbow nazběrała.  
       
„Modlenje waše žiwjenje přeměni!“ Tole rjekny fra Elia připosłuchacym w Goppelnje a Kamjenicy. Tam je wón wo swojej wěrje swědčił. W Goppelnje pak dóńdźe tež k eklatej. – wjace fotow
 
       
Krótki nyšpor swjećachu wohnjowi wobornicy w swojej gratowni w Radworju. Na nim poswjeći wosadny farar za nich wažny symbol wěry.

 
       
Lubosć a skedźbliwosć napřećo blišemu wuzběhny kapłan na prěnjowoprawjenskej Božej mši we Wotrowje. A popołdnju na nyšporje dožiwichu dźěći překwapjenku.  
       
„Ty sy zwuk w melodiji Božej“ rěkaše lětuše hesło za prěnjowoprawjenske dźěći w Njebjelčanskej wosadźe. To jewješe so tež we wołtarnym wobrazu.  
       
Družkam w Radworju a z wójny wróćenym katolskim wojakam wěnuje so awtorka přinoška, po tym zo bě w Katolskich Posołach w meji před sto lětami listowała. Tak nańdźe wona dwanaće regulow k njesenju postawy swjateje Marki do Róžanta.  
       
Młoda swójba we Wudworju je swjaty křiž swojich prjedownikow ponowić dała. Nětko pak steji na nowym městnje. 
 
       
Skupina pěstowarskich dźěći z Pančic-Kukowa wopyta zhromadnje kapałku we wsy. K česći maćerje Božeje wzachu něšto wosobinske sobu.  
       
W Budyšinje přeprošuja, so na wosebite wašnje ze symbolom zaběrać, kotryž pokazuje na wjele wjace hač je na nim samym najprjedy widźeć. cyłkowny program    
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008