KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

27. oktobra 2019

 

  Übersicht deutsch
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Přehlad serbskeho duchownstwa zašłych něhdźe 120 lět podawa awtor zawodneho nastawka tuteje njedźele. Při tym so někotražkuli zajimawostka wujewi. A hladajo na dny wokoło swjedźenja Chudych dušow zwuraznja wón wosebitu próstwu.
 

     
Konkretne namjety su wobdźělnicy na biskopskej synodźe k Amaconasej podali. Při tym złožowachu so na bamža Franciskusowu encykliku „Laudato si“ a wutworichu nowy pakt.   
      Foto: kna
Drježdźansko-Mišnjanski biskop wupraja so k demisiji ewangelskeho sobubratra. Zdobom zwurazni, kak je jeho w zašłych lětach dožiwjał.  
      Foto: kna
Priwatny sekretar emeritowaneho bamža Benedikta XVI. je sej wěsty, z čim so nowoewangelizowanje a pohłubšenje wěry w Němskej zawěsće njeporadźi. Nimo toho wupraja so k financielnym móžnosćam katolskeje cyrkwje w tutym kraju.
 
       
Swjaty pomocnik we wulkich nuzach a starosćach słyši signal, hdyž duša SOS škričkuje. Cyrkej spomina na njeho w tychle dnjach.
 
      Foto: kna
Zwjazkowy zasłužbowy rjad bu čěskemu teologej spožčeny. Na dnju swojeje tajneje měšniskeje swjećizny před 41 lětami připadnje wuhladany citat Lenina měješe za swoje skutkowanje jako duchowny za cyle přiměrjeny.
 
       
Z njedawno wušłej zběrku „Z Lipicy do hole“ je so awtorka přinoška dokładnje zaběrała a swoje mysle k tomu napisała. Mjez druhim pochwali wona awtoraj za jeju „małe wuměłstwo“.
 
       
Sakski katolski zjězd, zajeće Arnošta Barta a stawk w Kulowje su mjez druhim temy přinoška, za kotryž je awtorka w oktoberskich wudaćach Katolskeho Posoła před sto lětami listowała. Tež kriminalku je tam nadešła.
 
       
Towarstwa Cyrila a Metoda prosy w swojej akciji „Łužica pomha“ wo pomoc za Pólsku a Ukrainu. Z darami chce samostejacy žony z dźěćimi w Ełku podpěrać. Pjenježne dary maja so za wutwar dodźeržaneho domu w Perwomajsku na wosadnicu wužiwać, zo by tam mjez druhim młodźina zetkawanske rumnosće měła. – nadrobne informacije
 
       
W běhu šěsć lět je mała katolska wosada w ukrainskim měsće chětro rozrostła. Wo swojich nazhonjenjach tam powědaja farar a młodostnej.  
       
Po napinacym pućowanju mějachu Radworscy ministranća krasny wuhlad ze Sněžki. A tež dalše zajimawe dožiwjenja mějachu na swojim štyridnjowskim wulěće do Pólskeje. – wjace fotow  
       
Fascinowace žórło serbskeje ludowědy je w němskej rěči wušło. W nim dźe wo statistiku łužiskich Serbow, kotruž je student zestajał, po tym zo je dom wot domu chodźił a so ludźi prašał. – wjace  
       
Dyrdomdejske dny su šulerjo 5. do 7. lětnika w Durinskej dožiwili. Z Naumburga podachu so na wšelake zajimawe městna. – wjace fotow  
       
Powědka Marje Krawcec ze spěwami Marhaty Cyžec je po nimale 20 lětach znowa wušła. Nětko pak na hinašim zynkonošaku. – wjace  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008