KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

5. januara 2020

 

 

  Übersicht deutsch 
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Druhdy je wotstawk k wšelakim wěcam trěbny, zwěsća awtor zawodneho nastawka. Zdobom wón wuwjedźe, čehodla to runje za wulke historiske podawki płaći.
 

     
Hodowny nyšpor z chórom Lipa zwabi znowa wjele wěriwych do Róžeńčanskeje swjatnicy. Na nim je mały solist z Pančic-Kukowa wšitkich překwapił. – wjace fotow  
       
Praktiski pokiw za kóždu starobu ma awtor rozmyslowanja na spočatku lěta. Při tym móžeš dźěło abo zaběru z Bohom zwjazać.
 
      y

Swoju hodowničku su wěriwi ze Zdźěrje a wokolnych wsow na swjedźenju swjateje swójby swjećili. Na nyšporje předstajichu dźěći hodownu hru, a na hrodźe powědaše serbski měšnik wo swojej jězbje do Ukrainy. – wjace fotow

 
       
Wo puću k Jězusej rozmysluje awtor nastawka, w kotrymž wěnuje so hodownemu poselstwu. Wón pisa zdobom, komu je puć wotewrjeny.  

       
Serbski chór wopomina tele dny 125. róčnicu swojeho załoženja. Něhdyši předsyda spomina na stawizny a na swój čas jako aktiwny spěwar.  
       
Rozmyslowanja něhdyšeho Radworskeho fararja, basnika a redaktora Katolskeho Posoła su dźensa hišće aktualne. Tutu njedźelu před 125 lětami je so wón narodźił.
 
       
Hodownu hru su w Njebjelčicach na swjedźenju swjateje swójby předstajili. Dźěći a młodostna su ju zahrali. – wjace fotow  
       
Bohabojaznje a podwólnje je serbska rjadnica w swojim žiwjenju tež ćežke dźěła wukonjała. Njedawno je na prawdu Božu wotešła.
 
       
Hwězdni spěwarjo běchu w Pančicach-Kukowje po puću. Lětsa hromadźachu za kraj, w kotrymž knježeše dołhi čas wójna.
 
       
W Ralbicach su prěnjowoprawjenske dźěći hodownu stawiznu předstajili. W njej hraješe šěsć swěčkow wažnu rólu. – wjace fotow  
       
Muski chór Delany wobrubi ze swojim nowym dirigentom hodowny nyšpor w Ralbicach. Mužojo spěwachu w třoch rěčach. – wjace fotow
 
       
Hodowne dariki su dźěći w adwenće w Don Boskowym domje paslili. Při tym wužiwachu tež přirodne materialije. – wjace fotow  
       
Dwójce su Róžeńčanske dźěći swoju hodownu hru předstajili. Při tym hrajachu jandźeljo wažnu rólu. – wjace fotow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008