KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

5. apryla 2020

     
 

Serbskorěčna Boža mša wusyła so njedźelu, 5. apryla, přez livestream z Budyšina. Kemše w cyrkwi Našeje lubeje knjenje změje tachantski farar Wito Sćapan.

Tule je link 

 

Za wusyłanja Božich słužbow wot zeleneho štwórtka so linki sčasom na tutej stronje wozjewja.

 

Přehlad wusyłanjow Božich słužbow w němskej rěči hač do jutrow nandźeće tule: Link

   
 

Zhromadne digitalne modlenje křižoweho puća a dalše poskitki w martrownym tydźenju

z dekanatnym dušepastyrstwom za dźěći a młodźinu

wjace

   

 

 
  Übersicht deutsch 
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Wo drohotnym pokładźe rozmysluje awtor zawodneho nastawka. K tomu podawa tež přikład ze žiwjenja młodostneje.
 

       
Najswjatočniše žohnowanje, kotrež katolska cyrkej znaje, je bamž Franciskus w Romje wudźělił. Zdobom prošeše Boha w paćerju nutrnje wo pomoc a rěčeše ludźom do swědomja.  

Foto: kna

       
Vatikan je postajenja k jutram w coronowych kónčinach aktualizował. Te potrjechja tohorunja procesiony a druhe wurazy ludoweje pobožnosće.
 
       

Diskusiju je w zašłym wudaću Katolskeho Posoła je přinošk k stawiznam křižerjow wuwabił. Kritizowany na to wotmołwja. – Zabawna přiłoha Katolskeho Posoła 15. julija 1893 – wudaće Katolskeho Posoła 26. apryla 1924

 
       
Europski najwjetši jěchanski procesion je za tute lěto wotprajeny. To stanje so po Druhej swětowej wójnje prěni raz.
 
       
Wuraz wulkosće pokazać – k tomu namołwja zamołwity serbski duchowny za křižerjow w lisće, kotryž je nawodam a kantoram křižerskich procesionow napisał.
 

       
Sami, a tola zhromadnje su so wěriwi róžowc modlili. Modlersku akciju bě Towarstwo Cyrila a Metoda nastorčiło.
 
       
„Štóž pak so na dyrdomdej ćišiny poda, ... tomu spožči so wulka šansa.“ To je jedne z wuprajenjow póstneho prědowanja tachantskeho fararja Wita Sćapana pod hesłom „Ćišina boli“.  
       
Drježdźansko-Mišnjanski biskop prosy wosady wšědnje wo gestu dźaka. Tutu móža wěriwi z paćerjom přewodźeć. Zdobom je wón poručenja k swjećenju swjatych dnjow podał.  
       
Swěrny putnik – horliwy křižer – zahority dźiwadźelnik a spěwar je Nowowješćan čas žiwjenja był. Nětko je 80lětny zemrěł.  
       
Wobšěrne twarske naprawy su so w Drježdźanskej Dwórskej cyrkwi zahajili. Hač do klětu februara wostanje wona turistam zawrjena. – wjace fotow  
       
Mnoho kreatiwnych idejow k jutrownym swjatym dnjam su so zapodali. A te su za wšitke starobne skupiny myslene.  
       
Wusyłanja Božich słužbow w serbskej rěči wot bołmončki hač do jutrowneje póndźele – tule cyłkowny přehlad  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008