KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

5. julija 2020

     
 

Přehlad Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa na wusyłanja Božich słužbow w němskej rěči

   

W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
  Übersicht deutsch 
Wo susodźic dźědźe ze swojich dźěćacych lět w Starej Cyhelnicy rozmysluje awtor zawodneho nastawka. A ze stareho wobraza móžeš samo Jězusowe słowa wučitać.
 

 

       
Drježdźansko-Mišnjanski biskop wupraja so k planej za wjele mjenje měšniskich seminarow w Němskej. Wón je koncept sobu wuwił.
 

       

Swój nastupny wopyt pola bamža Franciskusa je nowy předsyda Němskeje biskopskeje konferency absolwował. W jeju rozmołwje swjaty wótc mjez druhim přizna, čeho so tuchwilu jara starosći.

 

Foto: kna

 
 

 

       
Bratr emeritowaneho bamža Benedikta XVI. je na prawdu Božu wotešoł. Wosebje wulke zasłužby ma zemrěty prelat na polu cyrkwinskeje hudźby.  

       
W Freiburgskim Herderowym nakładnistwje je awtobiografija ze zawostajenstwa kardinala Joachima Meisnera wušła. Něštožkuli w knize překwapja.  

 

       
Procentualnje najwjace kemšerjow w Drježdźansko-Mišnjanskim biskopstwje je w serbskich wosadach. To wuchadźa ze statistiki, kotruž je ordinariat wozjewił. Tež wobě wulkej cyrkwi w Němskej stej swoje ličby za lěto 2019 podałoj.  – statistika Němskeje biskopskeje konferency  – statistika biskopstwa a jednotliwych wosadow
 

       
Serbska rozhłosownica je sej statistiku za serbske katolske wosady wobhladała a je z  ličbami němskich wěriwych přirunała. W swojim komentarje wuslědk toho předstaja.
 
       
W Róžeńće na njedźelskich kemšach su nowych ministrantow přiwzali. Zdobom su dotalnych staršich rozžohnowali a so jim za jich słužbu podźakowali. 
 
       
Vatikan je nowu přiručku za cyrkwinsku katechezu předstajił. Tute směrnicy maja „nowu inspiraciju a motiwaciju“ w swětowej cyrkwi wuwabić.
 
       
Patronatny swjedźeń je serbske towarstwo w Kulowje woswjećiło. W swojim prědowanju na lubjenej Božej mši rozłoži farar Gabriš Nawka, što měło wuměłstwo kóždeho křesćana być.
 
       
W Chrósćicach su so wěriwi z fararjom dr. Danielom Dzikiewiczom rozžohnowali. Jako wuraz swojeho dźaka za jeho skutkowanje přepodachu jemu łužiski dar. – wjace fotow  
       
Hižo wjele lět Lejnjan redakciju Katolskeho Posoła skutkownje podpěra. Za to so wona jemu składnostnje jeho 85. narodnin wutrobnje dźakuje.  
       
Nowy Kamjenski duchowny bu w tamnišej katolskej cyrkwi witany. Wón naslěduje patra Johannesa Müllera, kotryž je so awstriskej cistercienskej abtowni přizamknył.  
       
W Radworju je 14 dźěći swjedźeń swojeho prěnjeho swjateho woprawjenja woswjećiło. Lětuša tema běše zorno. – wjace fotow  
       
Farski swjaty křiž w Chrósćicach je wosadny farar znowa poswjećił. Po ponowjenju ma tute znamjo wěry nětko zaso dostojny napohlad. – wjace fotow  
       
Přez YouTube poskići so njedźelu, 12. julija, wječor livestream Gig-festiwala. Zajimcy pak měli so přizjewić. – wjace  
       
Dekanatne dušepastyrstwo přeprošuje dźěći 5. do 8. lětnika na prózdninsku jězbu do Žitawskich horow. – wjace informacijow
 
       
Kode za Kahoot! Aktualny kode steji njedźelu po dopołdnišich kemšach k dispoziciji.
   
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008