KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

14. junija 2020

     
  Serbskorěčna Boža słužba via livestream:
   
 

njedźelu, 14. junija, we 8.30 hodź. z Ralbic - jenož za słuchanje - tule

nyšpor njedźelu, 14. junija, w 14.00 hodź. z Kulowa – tule

   
 

Přehlad Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa na wusyłanja Božich słužbow w němskej rěči

   

W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
  Übersicht deutsch 
Žro wulkeho swjedźenja, kotryž so tele dny w katolskich Serbach po zwučenym wašnju njeswjeći, je tema rozmyslowanjow w zawodnym nastawku. Zdobom so awtor starosći, kajka budźe situacija za dźesać abo 20 lět.
 

 

       
Wobmjezowana ličba młodostnych Zhorjelskeho biskopstwa je na Swjatu Trojicu do Noweje Cale putnikowała. Tež někotři Serbja z Kulowskeje wosady su so tam podali. – wjace fotow
 


 

       

Hańžka a Feliks powědataj dźěćom wo swjedźenju, na kotrymž katolscy křesćenjo swoju wěru zwonka cyrkwje wuznawaja. A přeradźitaj tež, čehodla so wón runje štwórtk swjeći.

 

       
Zběrka z hrónčkami za porsty je w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła. Myslena je wona wosebje za staršich z małymi dźěćimi. – wjace
   
       
Byrnjež wuměłc z Łužicy do Boha njewěrił, je wón hižo tójšto za wěru do njeho činił. Tež w cyrkwjach w serbskich wosadach je swoje slědy zawostajił. – wjace fotow   

 

       
Lětdźesatki je so žona z Hory wo wjesnu kapałku starała a w njej tež kantoriła. Njedawno je wona na prawdu Božu wotešła.
 


       

Towarstwo Cyrila a Metoda z.t. pyta wosobu, kotraž by wot 1. decembra redakciski team Katolskeho Posoła zesylniła. Nadrobniše informacije tule

 

 

       
Kode za Kahoot! Aktualny kode steji njedźelu po dopołdnišich kemšach k dispoziciji.
   
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008