KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

15. měrca 2020

  Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers je sobotu, 14. měrca 2020, postajił, zo su k zadźěwanju rozšěrjenja corona-wirusa dla hač na dalše wšitke zjawne Bože słužby w cyrkwjach kaž tež wšě druhe cyrkwinske zarjadowanja wotprajene. Njech kóždy sćěhuje, kak w jednotliwych wosadach na to reaguja.     

 
  Übersicht deutsch 
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
   
Wo Jězusowej rozmołwje ze Samaritanku a křćenskej wodźe rozmysluje awtor zawodneho nastawka. Zdobom wón rozłožuje, čehodla je křćenska woda wosebita.
 

       
Kriza dla rozšěrjenja corona-wirusa wuskutkuje so tohorunja na cyrkwinske žiwjenje. We Vatikanje a w jednotliwych krajach su wšelakore naprawy wobzamknyli.  

Foto: kna

       
Nowy předsyda Němskeje biskopskeje konferency chce nowy stil nawjedowanja praktikować. A Drježdźansko-Mišnjanski biskop wjeseli so hižo na schadźowanje konferency klětu nalěto.  
       

„Čitajo reakcije z Němskeje myslach sej, zo sedźu we wopačnym filmje“, zwurazni z Němskej pochadźacy a w Peruwje skutkowacy biskop. Što je z tym měnił?

 
       
Nowa nawodnica pastoralneho wotrjada Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa je wukubłana diplomowa teologowka a pastoralna referentka. Naposled dźěłaše wona w Hamburgskej diecezy.
 
       
Wo Corona-wirusu a našimaj rukomaj rozmysluje awtor přinoška hladajo na aktualne połoženje w kraju. Mjez druhim wón poruči, w čim měli sej swojich prjedownikow za přikład brać. - Pokiwy Němskeje biskopskeje konferency nastupajo corona-wirus
 

       
Serbska moda – trjebamy tajke něšto we Łužicy? Na tute prašenje wotmołwi muzejownica w přinošku wo narodnej drasće a nowej serbskej modźe. – wjace fotow  
       
W sydom tezach rozłožištaj referentaj druheho póstneho seminara w Smochćicach, čehodla ma wěra přichod. Tola jedyn připosłuchar něšto za njeho wažne parowaše. – wjace fotow  
       
KEBS je loni nimale 120.000 eurow za kubłanske dźěło wudało. Tež serbske projekty buchu spěchowane.  
       
Dźěći w Ralbičanskej pěstowarni zaběraja so w póstnym času wosebje z bibliskimi stawiznami. Tute móža potom ze wšelakimi materialijemi zwobraznić. – wjace fotow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008