KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

20. septembra 2020

     
 

Přehlad Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa na wusyłanja Božich słužbow w němskej rěči

   

W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
  Übersicht deutsch
Wo jandźelach rozmysluje awtor zawodneho nastawka tuteje njedźele a podawa k tomu njewšědnu stawiznu. Nimo toho wón w tym zwisku wšěm wěriwym něšto přeje.  

 

       
Situacija katolskeje cyrkwje w Běłoruskej njeje jednora. Vatikanski społnomócnjeny za wonkowne naležnosće poby njedawno w tutym kraju.
 

Foto: kna

       

Němski ewangelski křesćan haji w Haslowje tradiciju katolskich Serbow. Tam bu jedne z dweju znamjenjow wěry na ekumeniskim nyšporje znowa poswjećene. – wjace fotow

 


 

       
Wulku radosć začuwaše młody Kulowčan, jako přija diakonsku swjećiznu. Tola biskop jemu w prědowanju poruči, zo měł „sej ruce womazać“. – wjace fotow  

 

       
Dołholětna wosadna referentka poda so do šulskeje słužby. Něšto, štož so na šulach stajnje zaso stawa, je sobu k tomu dopomhało.
 

       
Zmužita žónska, lubowaca mać a wowka, ale tež sebjewědoma, mudra a pilna Serbowka bu w Kamjencu ze statnym mytom počesćena. Z nim hódnoćeše pak so tohorunja jeje angažement za cyrkwinsku hudźbu. – wjace fotow
 

 

       

Konječan zwuraznja swoje mysle k prědowanju a Božej mši na putnikowanju na swjedźenju Marije naroda. Při tym hraje skutkowanje Swjateho Ducha za njeho wulku rólu.

 

 

       
       
Zornowcowy žoraw z 15 lipowymi łopješkami steji nětko na nawsy w Koslowje. Wón dopomina na struchły čas před 75 lětami w Delanach. – wjace fotow
 

       
Při najstaršim swjatym křižu Noweje Wjeski modlachu so wěriwi na wosebitym nyšporje. Při tym spominachu tohorunja na jubilej.
 
       
Pokład pola „sydom serbskich kralow“ su čłonojo Kulowskeho Bratrowstwa pytać měli. K tomu dźěchu ze swójbnymi w krajinje južnje Budyšina pućować. – wjace fotow  
       
Swój patronatny swjedźeń woswjećichu wobydlerjo a přistajeni Chróšćanskeho Domu swjateje Ludmile. Na Božej mši zaklinča nowy kěrluš. – wjace fotow
   
       
Pod hesłom „sobupostajenje, transparenca a wobdźělenje“ je Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo animaciskej filmaj zhotowiło. Wonej wěnujetej so nowymaj wosadnymaj gremijomaj a kak so wonej wolitej. – filmaj w serbskej rěči   
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008