KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

21. junija 2020

     
 

Přehlad Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa na wusyłanja Božich słužbow w němskej rěči

   

W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
  Übersicht deutsch 
„Bóh a ja, mój smój přeco wjace.“ Na tule mysl španiskeje swjateje skedźbnja awtor zawodneho nastawka. A wón praša so, kak jara něchtó Bohu dowěrja.
 

 

       
Biskop Heinrich Timmerevers je nowu instrukciju korony dla wudał. W njej jewja so wolóženja, ale jeničce pod wěstymi wuměnjenjemi.
 

       

Nowa debata k pomocy při mrěću je trěbna, je prezident Němskeho zwjazka Carity přeswědčeny. Wón rozłoži, čehodla ma wón njedawny wusud zwjazkoweho sudnistwa w tutej  naležnosći za problematiski.

 

Foto: kna

       
Njewočakowano přileća štwórtk, 18. junija, emeritowany bamž Benedikt XVI. do Němskeje. Hłownje měješe jedyn jenički zaměr.
 

Foto: kna

       
Nahle a njenadźicy je biskop Otto Spülbeck wotešoł, ale bohate herbstwo a slědy zawostajił. Tutu njedźelu su 50. posmjertniny Serbam přichileneho wyšeho pastyrja.   

 

       
„Njebojće so, znajmjeńša poradźować so dać!“ K tomu pozbudźuje jednaćel Hornjołužiskeho zwjazka Carity a rozłoži, na kotre wašnje je zwjazk na koronowu krizu reagował. – wjace
 

       
Nowe terminy předstajenjow hry „Mór a lubosć“ su postajene. Dźiwadłowa inscenacija je wo lěto a dźeń přestorčena.  
       
Katolsku nišu młodźinskeho doma w Schmiedebergu chcedźa wobchować, zdobom pak jón šěršemu kruhej wotewrěć. Nowy nawoda kubłanišća rozłoži dospołnje předźěłany koncept.
 
       
Lipšćanski nakładnik bu wot bamža počesćeny. Wón a dalša wažna wosoba w tutym domje móžetej lětsa na slěbornej słužbnej jubilejej zhladować. – wjace fotow  
       
Hačrunjež bě nimo jutrow a swjatkow tež na swjedźenju Božeho ćěła w Serbach tójšto hinak hač druhe lěta, su tola wěste dźěle wobchowali. To měješe jenički zaměr.
 
       
Album k prěnjemu swjatemu woprawjenju w Budyskim Ludowym nakładnistwje Domowina předleži. W nim dóstanje dźěćo mnohe pokiwy, móže pak sej do njeho tež wobrazy zlěpić a něšto připisać. – wjace
 
       
Serbscy ewangelscy wěriwi mějachu swój cyrkwinski dźeń we Wojerecach. A tam pósłachu woni postrow do njebja. – wjace fotow  
       
W Ralbicach da so dźewjećlětna holca wukřćić, hačrunjež doma ani jeje staršej ani sotře a bratraj křesćenjo njebyli. Jeje kmótr wopisuje jeje puć k wěrje do Boha.  
       
Jedyn z biskopow w Němskej je swojich sobubratrow prosył, přinošk za knihu spisać, w kotrymž so woni z bibliskim tekstom rozestajeja a rozłoža, što Swjate pismo w času krizy a horja, nuzy a smjerće praji a kak měło to ludźom dźensa pomhać. Nimo štyrjoch so wšitcy na projekće wobdźělichu. Přichodny pjatk kniha wuńdźe. – wjace
   
       

Towarstwo Cyrila a Metoda z.t. pyta wosobu, kotraž by wot 1. decembra redakciski team Katolskeho Posoła zesylniła. Nadrobniše informacije tule

 

 

       
Kode za Kahoot! Aktualny kode steji njedźelu po dopołdnišich kemšach k dispoziciji.
   
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008