KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

29. nowembra 2020

     
 

Serbskorěčna Boža mša via livestream:
njedźelu, 29. nowembra, w 9.00 hodź. z Chrósćic – tule

 

němskorěčne kemše z Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa

   

W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
  Übersicht deutsch
Stawiznu wo židźe, kotryž njeda so w swojej dowěrje do Boha porazyć, powěda awtor zawodneho nastawka. Zdobom wón rozłoži, što je wurazny hłós adwenta.
 

 

       
Spominanje na podawk historiskeho wuznama zahaji so prěnju adwentnu njedźelu w Drježdźansko-Mišnjanskim biskopstwje. Jedyn z jeho wjerškow je klětu w juniju planowany. – livestream nyšpora k zahajenju jubileja sobotu, 28. nowembra, we 18 hodź. z Lipska
 

 

       
       

Němska biskopska konferenca chce doraznišo přećiwo duchownemu znjewužiwanju w cyrkwi postupować. Wo konkretnych naprawach diskutowachu na onlinowej konferency w Lipsku.

 

       
Přidatne twarske naprawy su na Chróšćanskej cyrkwi přewjesć dyrbjeli. Nětko su tute ponowjenske dźěła dokónčene. – wjace fotow
 

       
Šlescy franciskanojo su w Druhej swětowej wójnje w Serbach na městnje wuhnatych serbskich měšnikow zasadźeni byli. Někotři serbscy duchowni dožiwichu w tym zwisku wěrnu odyseju.
 

       
Za Serbow a cyrkej spomóžnje skutkował je hudźbnik z Budyšina. Mnozy su jemu za to dźakowni. Na pokutnym dnju je wón njejapce na prawu Božu wotešoł.
 

 

       

W Hejnicach trjebaja nuznje pomoc, zo by tamniši kubłanski centrum w něhdyšim klóštrje dale wobstać móhł. Kóždy pjenježny dar je witany.

 

       
       
W Radworju swjećachu runje před sto lětami jubilej. To nańdźe Radworčanka w nowemberskich wudaćach Katolskeho Posoła z lěta 1920. W nich listujo je wona tež něšto „wo nowym žiwjenju“ w Praskim Serbskim seminarje čitała.  

 
       
Dotal najdlěje za Katolski Posoł skutkowaca žona poda so nětko na wuměnk. W interviewje wona přeradźi, pod kotrymi wuměnjenjemi časopis w NDRskim času nastawaše.  
       
Nowa słuchohra za dźěći je w Budyskim Ludowym nakładnistwje Domowina wušła. Wona nasta po stawiznje, kotraž wot lońšich hód jako kniha předleži.  
       
Towarstwo Cyrila a Metoda prosy we wobłuku swojeje akcije „Łužica pomha“ wo pjenježne dary za projekt fararja dr. Daniela Dzikiewicza. W swojej nowej wosadźe w Litawskej chce wosadnicu natwarić.
 

 

       
Prěni raz ma so adwentnička serbskeje dekanatneje młodźiny internaktiwnje přewjesć. Tež zajimcy su wutrobnje do Klóšterskeje cyrkwje přeprošeni.
 
       
Swójby su přeprošene, doma adwentny nyšpor swjećić. Kóždu njedźelu dóstanu tule namjet wotběha.    
       
Na wuchodoněmskich cyrkwinskich wikach „die pastorale!“ móža so wšitcy zajimcy online wobdźěleć. W rozmołwje wutoru, 15. decembra, wot 18 do 19.30 hodź. wěnuja so prašenju, kotry wliw ma korona na Bože słužby. Při tym póńdźe mjez druhim wo pro a contra přenošowanja Božich słužbow w interneće. – přizjewić so  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008