KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

31. meje 2020

     
  přeje wšitkim čitarjam, dopisowarjam, roznošowarjam a dobroćelam žohnowane swjatki.    
       
  Serbskorěčna Boža słužba via livestream:
   
 

njedźelu, 24. meje, we 8.30 hodź. z Kulowa, po tym w 10.00 hodź. němskorěčna Boža mša – tule

z Ralbic - jenož za słuchanje we  8.30 hodź. - tule

   
 

Přehlad Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa na wusyłanja Božich słužbow w němskej rěči

   

W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
  Übersicht deutsch 
To, štož so tutu swjatkowničku ze swjateho sćenja přednjese, njewotpowěduje dožiwjenjam wěriwych, zwěsća awtor zawodneho nastawka. A wón wuwjedźe, čehodla to tak je.
 

 

       
Dom biskopa Bena w Smochćicach je zaso wotewjeny. Rektor wupraja so k tuchwilnemu połoženju kubłanišća a kotre nadawki su tam w zašłych tydźenjach spjelnili.
 


 

       

Loni je biskopski skutk Renovabis 29 milionow eurow za projekty we wuchodnej Europje nałožił. Lětsa pak so zastupjerjo skutka boja, zo budźe wunošk swjatkowneje zběrki jara snadny. Wěriwi móža dary tež přepokazać. – wjace informacijow

 

       
Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo rozmysluje wo nowotwarje ordinariata. Naćisk architekturneho běrowa, kak by dom raz wupadać móhł, móža sej zajimcy hižo wobhladać. – wjace
   
       
Na mejskim nyšporje w Róžeńće, na kotryž je Towarstwo Cyrila a Metoda přeprosyło, su mjez druhim na swjateho spominali, kotryž měješe wutrobu za Serbow. Młodostni su jón hudźbnje wobrubili. – wjace fotow   

 

       
Modlitwa wo sydom darow Ducha Swjateho poruča so wšitkim wěriwym, nic jenož firmujomnym. – modlitwa k wućišćenju
 


       
Serbski měšnik je so zaso do Łužicy nawróćił. W interviewje powěda wón wo swojich nazhonjenjach w sakskim wulkoměsće. Jeho rozžohnowanje a witanje naslědnika wusyła so swjatkownu póndźelu wot 14.30 hodź. live.
 

       
Swjatokrejne jěchanje we Weingartenje wotmě so lětsa koronoweje krizy dla w hinašej formje hač hewak a zdobom online. – widejo z lětušeho swjatokrejneho pjatka  

 

       

Wo kapałce z „Njeswarskej“ maćerju Božej w Radworju rozprawješe Katolski Posoł w meji před sto lětami. Awtorka přinoška je we wudaćach listowała a někotre zajimawosće namakała.

 

 

       
Pólski biskop je rapował. To činješe z dweju intencijow. – widejo rapowaceho biskopa  
       
Za dźěći je redakcija wobrazowe hódančko spřihotowała. Zdobom zhonja wone, čehodla je runje hołb symbol Ducha Swjateho.  
       
W Smječkecach su mejske nyšpory tróšku hinak hač hewak swjećili. Při tym młodźi swójbni wěriwych překwapichu. – wjace fotow  
       
Róžowc přećiwo koronowej pandemiji modli so bamž Franciskus sobotu, 30. meje, w 17.30 hodź. Wěriwi po wšěm swěće su k tomu přeprošeni.  
       
Kode za Kahoot! Aktualny kode steji njedźelu po dopołdnišich kemšach k dispoziciji.
   
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008