KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

3. oktobra 2021

 

Serbskorěčna Boža słužba via livestream:

 

njedźelu, 3. oktobra,
w 9.00 hodź. z Chrósćic
 

 

němskorěčne kemše z Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa

 

Za wirtuelny 360stopnjowy wopyt Baćońskeje cyrkwje klikńće prošu na wobraz.
projekt
medijowych skawtow
pod nawodom Michała Cyža

   
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:   Übersicht deutsch
       
Přičinow dźakowanja je dosć, zwěsća awtor zawodneho nastawka. Zdobom wón zwurazni, što sej za přichod přeje.   
 

       
Bamž Franciskus je rozsudźił, zo ma so arcybiskop najwjetšeje Němskeje diecezy do nachwilneho dowola podać. Tele jeho wozjewjenje pak je rozdźělnu reakciju wubudźiło. 
 

Foto: kna

       

Biskopja Němskeje zetkachu so w Fuldźe k swojej nazymskej plenarnej zhromadźiznje. Mjez druhim zaběrachu so z pokročowanjom Synodalneho puća.

 

 

       
       
„Dźak je něšto zakładne za naše žiwjenje“, praji duchowny na nyšporje z požohnowanjom konjacych zapřahow w Chrósćicach. Na njón běše wospjet Towarstwo Cyrila a Metoda přeprosyło. – wjace fotow
 

 

       

Chór Lipa wuhotowaše w klóšterskej zahrodźe nazymski koncert. Zdobom wustupištej na nim dwaj dalšej cyłkaj. – wjace fotow

 

       
Wodźerjo motorskich a dalši šoferojo z cyłeje Němskeje podachu so z wobydlerkami a wobydlerjemi Marije-Marćineho domu w Pančicach-Kukowje na wulět. Cil běše lětsa mjez druhim wjes w Radworskej gmejnje. – wjace fotow  
       
Jako „žonu z krutym charakterom“ wopisowaše serbski duchowny něhdyšu sekretarku Budyskeje katolskeje wosady. Wona je w žohnowanej starobje na prawdu Božu wotešła.    
       
Za dobre žně a něštožkuli druhe staj so tež Hańžka a Feliks na domchowance dźakowałoj. Zdobom dźěći zhonja, kak ludźo w druhich kónčinach swěta domchowanku swjeća. – wjetši wobraz  
       

W Budyskej tachantskej cyrkwi wotměje so koncert duchowneje hudźby, mjez druhim z organistom Tomašom Žurom. Za to su přizjewjenja trěbne. – wjace


 

 

       

Smochčanske kubłanišćo swjateho Bena přeprošuje wšitkich zajimcow na seminar wo biskopa Otta Spülbeckowym wizionarnym wobrazu wo cyrkwi a jeho wuznamje za přitomnosć. Tón wotměje so wot pjatka do njedźele, 15. do 17. oktobra. Zdobom zahaji so w tym zwisku za Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo swětowy Synodalny puć.

wjace

přizjewjenje

přizjewjenje za přednošk prezidenta ZdK a za Božu mšu 17. oktobra

 
       
Serbscy młodostni su na kubłanske dny do Schmiedeberga přeprošeni. Tute wotměja so wot 15. do 17. oktobra. – k přizjewjenju
 
       

Dźěći wšelakich lětnikow su na zhromadne dny do Worklec přeprošeni. Přizjewjenja přijimuja so online.

k přizjewjenju (1. a 2. lětnik)
k přizjewjenju (4. a 5. lětnik)

   
       
 

Po hoberskich zliwkach a powodźenju w zapadnej Němskej namołwja Towarstwo Cyrila a Metoda ze swojej akciju „Łužica pomha“, wosadny zwjazk we Weilerswisće podpěrać. Zwisk je tam bydlaca młoda serbska swójba nawjazać pomhała. Pjenježne dary móža so na konto towarstwa pod hesłom „Weilerswist“ přepokazać.

kontowy zwisk

   
       
Pokiwy
 
       
Serbska protyka
       
Stare cyrkwinske knihi tež ze serbskich wosadow su w interneće přistupne. W nich móžeš tójšto wo swojich prjedownikach zhonić. –
stare cyrkwinske knihi (na lupu stłóčić a potom za wosadu pytać)
 
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008