KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

4. apryla 2021

 

přeje wšitkim čitarjam,

dopisowarjam, roznošowarjam

a dobroćelam

žohnowane a radostne jutry

   
 

Serbskorěčne Bože słužby na jutrownych swjatych dnjach via livestream:


z Chrósćic:

 

zeleny štwórtk, 1. apryla, w 20.00 hodź.

 

liturgija wulkeho pjatka, 2. apryla, w 15.00 hodź.

 

jutrownu nóc, sobotu, 3. apryla, w 20.00 hodź.

 

jutrońčku, njedźelu, 4. apryla, w 9.00 hodź.

 

jutrownu póndźelu, 5. apryla, w 9.00 hodź.

 

z Kulowa:

zeleny štwórtk, 1. apryla, w 19.00 hodź.

 

liturgija wulkeho pjatka, 2. apryla, w 15.00 hodź.

 

jutrowna nóc, sobotu, 3. apryla, w 20.00 hodź.

 

jutrońčku, njedźelu, 4. apryla, w 9.00 hodź.

 

jutrownu póndźelu, 5. apryla, we 8.30 hodź.

 

němskorěčne kemše z Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa

   

W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
  Übersicht deutsch
Čehodla začuwa wěriwy čłowjek kóžde lěto znowa krasnosć jutrowneho swjedźenja? Tole praša so awtor zawodneho nastawka. Wón pisa wo dwójnym woznamje jutrowneho poselstwa.
 

       

Bamž Franciskus zwurazni, što měł čłowjek zaso bóle činić. Jako přičinu toho mjenowaše wón, „zo njeleži zmysł žiwjenja w mětku a kmanosći so přesadźić, ale w tym, zo sej wotkryješ, kak jara sy lubowany“.

 

Foto: kna

       
       

Jutrownemu skutkej miłosće wěnuje so awtor w swojim poslednim rozmyslowanju wo sydom duchownych skutkach miłosće. Při tym rozłoži, što móže modlenje wuskutkować a hdźe móže pomhać.

 

 

       
Jedyn křižerski procesion njeje přeco swójsku wosadu wopušćił. Wo nim eksistuje zdobom najstarša awtentiska rozprawa wo křižerjach.  

 

       
Wobnowjeny swjaty křiž bu na kěrchowje serbskeje wosady postajeny. Při nim je na wysokim swjedźenju tež wołtark natwarjeny.  

 

 

     
Na ležownosći klóšterskeho dwora mějachu swójby ze swojimi dźěćimi składnosć křižowy puć so modlić. Na sydom stacijach předstajichu so z pomocu wšelakich symbolow paralele mjez Jězusowym křižowym pućom a dźensnišim wšědnym žiwjenjom.
 

 

       

Znaty Mnichowski farar je swójsku wersiju biblije wudał. Katolski duchowny wěnuje so prašenjam, kotrež wšěch ludźi zaběraja, kiž za wěru, zhromadnosću a zmysłom žiwjenja pytaja.

 

       
       
Čiła a hibićiwa Serbowka docpě w tychle dnjach žohnowanu starobu 100 lět. Wona wě, zo ju Bóh přez hory a doły žiwjenja přewodźa.  
       
Čehodla je mi moja wěra wažna? K tomu podawa Marija Cyžec ze Serbskich Pazlic swoje mysle.
 
       
Na samopaslene křiže poćahowachu so někotre stacije křižoweho puća serbskeje dekanatneje młodźiny. W nich špihelowaše so njesprawnosć, kotraž knježi po wšěm swěće a kotraž tworješe centralnu mysl zarjadowanja. wjace
 
       
Wo wjesołej powěsći a rjanych kěrlušach pisataj Hańžka a Feliks. Zdobom dźěći zhonja, zwotkel pochadźa znate jutrowne słowo a što wone woznamjenja. wobraz k wumolowanju
 
       
Na onlinowe zarjadowanja z temami kołowokoło Serbow přeprošuje Konrada Adenauerowa załožba. Dalše wotměje so srjedu, 7. apryla, přez Zoom. – wjace  
       
Cyrkwje a nabožinske zhromadźenstwa přeprošuja k zhromadnemu spominanju na wopory koronoweje pandemije, jich swójby a za tych, kiž pod tutej pandemiju ćerpja. W interneće su k tomu impulsy wozjewjene. – wjace
 
       

Mobilny team Carity testuje na serbskich wsach na koronu. Zajimcy maja so do toho přizjewić.

 

Njebjelčicy, Róžant, Worklecy, Chrósćicy, Pančicy-Kukow

Smochćicy

 
       
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008