KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

7. měrca 2021

 

Serbskorěčna Boža mša via livestream:


njedźelu, 7. měrca, w 9.00 hodź. z Chrósćic

 

njedźelu, 7. měrca, we 8.30 hodź. z Kulowa

 

němskorěčne kemše z Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa

   

W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
  Übersicht deutsch
Z njepřijomnym podawkom přirunuje awtor zawodneho nastawka dźensnišu situaciju cyrkwje. Zdobom wón zwuraznja, kotre mocy Jězus ma.
 

       

Němscy biskopja su so na swojej nalětnjej plenarnej zhromadźiznje aktualnym temam wěnowali. Mjez druhim planuja wšelake reformy, kiž pak maja so z Vatikanom wothłosować.

 

Foto: kna

       
       

Dźiwadłowa hra składnostnje 600. róčnicy załoženja serbskeho bratstwa njehodźi so tež lětsa předstajić. Zdobom budźe serbska wjes w lěće 2025 hosćićel mjezynarodneho kongresa.

 

 

       
Prašenje „Kak smy poprawom žiwi?“ steješe w srjedźišću druheho póstneho seminara. Jedyn z referentow rozłoži, z čim a čehodla měli wšitcy w zjawnym powołanju z přikładom być.  

       
Třeći skutk duchowneje miłosće je ćežki a zdobom nadobny nadawk. Što móže we wšelakich situacijach spomóžne być, wo tym pisa awtor w swojim póstnym rozmyslowanju.  

Foto: kna

 

     
Hłuboki pokoj je wěriwa na nyšporje z wosebitej atmosferu w Róžeńće začuwała. Mjez druhim wona wo tym pisa, k čemu je wokomiki ćišiny wužiwała.
 

 

       

Krajny biskop je sej za serbsku naležnosć chwile wzał. W rozmołwje z ewangelskim wěriwym dźěše wo změny strukturow w zarjadnistwje.

 

       
       
Na kotre wašnje móžeš so hinak modlić, pisa młoda mać. Tak móžeš na dołhi wid spóznać, kak Bóh w žiwjenju skutkuje.  
       
Wo Božimaj daromaj pisataj Hańžka a Feliks. Tutej hrajetej tež pola dalšeju póstneju předewzaćow wažnu rólu. – memory  
       
Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo a Institut za sakske stawizny a ludowědu přeprošujetej na onlinowy kolokwij. Referenća wěnuja so načasnym prašenjam katolskeje cyrkwje w diasporje. – wjace informacijow
 
       
Na wosebitu spirituelnu zwukowu instalaciju přeprošuje Rakečanska ewangelsko-lutherska wosada. W srjedźišću steji znaty psalm.
 
       
Serbscy młodostni su w póstnym času na zhromadne modlenje přeprošeni. Dalša vesper budźe w Ralbicach, křižowy puć modla so młodostni lětsa we Wotrowje.
 

 

       
Na lětušim ekumeniskim póstnym seminarje móža so zajimcy jeničce online wobdźělić. Poslednje zarjadowanje steji pod hesłom „Z čeho smy poprawom žiwi?“ – wjace  
       
Swójby su pjatu póstnu njedźelu, 21. měrca, w 9 hodź. do Róžanta na łuku za cyrkwju na Božu mšu přeprošene. Na tutej stronje so sobotu, 20. měrca, připołdnju wozjewi, jeli by so něšto wjedra abo pandemije dla změnić dyrbjało. – plakat  
       
Swjaty steji w srjedźišću lětušich póstnych prědowanjow. W Katolskim Posole je přehlad prědarjow a jich temow podaty. – cyłkowny přehlad
 
       
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008