KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

 

Katolski Posoł

 

njedźelu,
8. meje
2022

 

Serbskorěčna Boža słužba
via livestream:

 

njedźelu, 8. meje
w 9.00 hodź. z Chrósćic

 

 

němskorěčne kemše z Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa

 
       
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:   Übersicht deutsch
Čeji wopyt sej ludźo w meji přeja, wo tym pisa awtor zawodneho nastawka. Zdobom wěnuje so wón rostlinam, kotrež steja ze swjatej, kotruž wěriwi w meji wosebje česćuja, w zwisku. 
 

       

Interview z bamžom Franciskusom w italskej nowinje je jara wšelakore reakcije wubudźił. Wón je swoju zwólniwosć zwuraznił, do Moskwy so podać.

 

Foto: kna

       

Čłonojo najstaršeho serbskeho towarstwa woswjećichu 175. róčnicu jeho załoženja. Na předchadźacej hłownej zhromadźiznje spožčichu zdobom wšelake myta. – wjace fotow

 

 

       

„Je cyrkej dźensa njetrjebawša?“ Tutomu prašenju wěnowaše so duchowny w swojim přednošku w Radworju.

 

       

Wo překwapjence w trezorje pisa awtorka w druhim dźělu swojeje serije k 250. róčnicy załoženja Wotrowskeje wosady. Namakanki wustaja tež we wobłuku wosadneho swjedźenja w juniju.

 

       

Po mnohich wopytach z kolesom je so serbski putnik na městno w sewjernej Čěskej prěni raz pěši podał. Z bliskej wsu zwjazuja jeho zdobom swójbne stawizny. – wjace fotow

 


       
       
Lětsa je tomu 30 lět, zo poswjećichu w serbskej wsy kapałku. Wona zwjazuje hač do přitomnosće wšitke generacije.
 
       

W Radworju podachu so wěriwi k česći maćerje Božeje w procesionje do wsy a na kěrchow. Družki njesechu při tym postawu swjateje Marije. – wjace fotow

 
       
Něhdźe 150 bikerow poda so prěnju njedźelu w meji ze swojimi jězdźidłami do Ralbic. Tam přijachu wot fararja Šćěpana Delana žohnowanje a podachu so po tym na zhromadny wulět. – wjace fotow
 

       
Skromnosć, ponižnosć, spokojnosć a dźakownosć su jeje wulke počinki. Tutu njedźelu dokónči dr. Irena Šěrakowa swoje 80. žiwjenske lěto.  
       
Pěši podachu so wěriwi we Wotrowje njedawno po nyšporje na Lipicu. Tam jich duchowny w krótkim prědowanju pozbudźi, Jězusej so dowěrjeć. – wjace fotow  
       
51 młodostnych přija w Kulowje sakrament swjateho firmowanja. W swojim prědowanju wujasni biskop Wolfgang Ipolt, kak móža młodostni skutkowanje Swjateho Ducha začuwać.  
       
W Baćonju přistupi dwanaće dźěći prěni raz k blidu Božemu. Ze spěwomaj woni Božu mšu sobu wobrubichu.  
       
Duchowny z Ukrainy je serbskim křižerjam postrow w němskej rěči sposrědkował. Serbski žurnalist běše zwisk z nim nawjazał. – widejowy postrow  
       
Na putnikowanje z bibliskimi a duchownymi impulsami přeprošuje Smochčanske kubłanišćo swjateho Bena. W srjedźišću steji tema „Boža stwórba“. – wjace  
       
W rjedźe cyklusa čitanjow na Filozofisko-teologiskej wysokej šuli w Münsteru přednošuje póndźelu, 9. meje, oblatski pater dr. Thomas Klosterkamp. Zarjadowanje wusyła so přez youtubowy kanal wysokeje šule. – wjace  

Foto: Bettina Küppers

       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
Stare cyrkwinske knihi tež ze serbskich wosadow su w interneće přistupne. W nich móžeš tójšto wo swojich prjedownikach zhonić. –
stare cyrkwinske knihi (na lupu stłóčić a potom za wosadu pytać)
 
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008