KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,
9. januara
2022

  Serbskorěčne Bože słužby
via livestream
njedźelu, 9. januara:
   
 

w 9.00 hodź. z Chrósćic

 

we 8.30 hodź. z Kulowa

 

we 8.30 hodź. z Ralbic
jako awdijo z fotami

 

 

 
  němskorěčne kemše z Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa    
       
       
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:   Übersicht deutsch
       
„A njebjo so wotewrě.“ Što chce Bóh z tym rjec, wo tym rozmysluje awtor zawodneho nastawka. 
 

       
Swjaty wótc, kotryž běše jeno 33 dnjow w zastojnstwje, ma so lětsa zbóžnoprajić. Wón měješe tež přimjeno „posměwacy so bamž“.   

Foto: kna

       
       
Rozhłosowy sćelak MDR-Kultur wusyłaše prěnju njedźelu noweho lěta Božu mšu ze Smochčanskeho kubłanišća swjateho Bena. Kemše mějachu tež serbski podźěl. – kemše z 2. januara
 

       
Europske młodźinske zetkanje Taizéskeje ekumeniskeje zhromadnosće wotmě so loni kónc lěta wospjet digitalnje. Hosćićel přichodneho zetkanja ma po něšto lětach zaso Němska być.
 

Foto: kna

       

Swójbny kružk farskeje wikarije je w adwenće na arealu něhdyšeho hosćenca w Pančicach-Kukowje poněčim Boži narodk nastawać dał. Patoržicu swjećachu wěriwi tam nyšpor.

 

 

       
       
Tónraz smědźachu so pod wěstymi wuměnjenjemi hwězdni spěwarjo zaso na puć podać. Z lětušej akciju skedźbnjeja z tym na strowotne zastaranje dźěći w Africe.
 
       
Křesćenjo w Sakskej móžachu patoržicu přez internet zhromadny ekumeniski nyšpor sobu swjećić. Tutón měješe tež serbski podźěl. – nyšpor  
       
W nowym šaće wotmě so patoržičny nyšpor za swójby w Chrósćicach. Do předstajenja hodowneje stawizny běchu dźěći aktiwnje zapřijeći. – wjace fotow  
       
Franc Donat z Pančic-Kukowa angažowaše so na mnohostronske wašnje w farskej wikariji a gmejnje. Njedawno je wón na prawdu Božu wotešoł.
 

 

       
Wo najkrótšim puću mjez čłowjekomaj pisa awtor w swojim rozmyslowanju k nowemu lětu. Při tym wón k tomu pozbudźa, so sam raz na tutón puć zwažić.
 

 

       

Wo swojim předewzaću za nowe lěto pisataj Hańžka a Feliks. Zdobom zhonja dźěći to a tamne kołowokoło sakramenta swjateje křćeńcy. 

 

       
We Wotrowje wuhladaš wonka napřećo cyrkwi Boži narodk. Tón pak móže jeno tak dołho stejo wostać, dołhož něchtó njezemrěje. – wjace fotow
 
       
Serbski rěčespytnik je we wědomostnym časopisu CLAVIBUS UNITIS,
kotryž w Praze wuchadźa, wjacestronski nastawk k najnowšemu wudaću delnjoserbskeje biblije wozjewił. Tutón je online přistupny. – wjace
 
       
Lětsa wotměja so zaso tři seminary k přihotej na sakrament mandźelstwa. Prěni budźe wot 11. do 12. februara. Přizjewjenja přijimuja so online. wjace  
       
Worklečanske młodźinske dušepastyrstwo přewjedźe za zajimcow klětu nalěto kurs JULEICA. Prěni dźěl wotměje so wot 11. do 13. měrca, we Worklecach, druhi wot 1. do 3. apryla, w Smochćicach. Přizjewjenja přijimuja hač do 19. januara online. – k přizjewjenju
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
Stare cyrkwinske knihi tež ze serbskich wosadow su w interneće přistupne. W nich móžeš tójšto wo swojich prjedownikach zhonić. –
stare cyrkwinske knihi (na lupu stłóčić a potom za wosadu pytać)
 
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008