KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 
  Katolski Posoł  

njedźelu,

10. januara 2021

 

Serbskorěčna Boža mša via livestream:


njedźelu, 10. januara, w 9.00 hodź. z Chrósćic

 

njedźelu, 10. januara, we 8.30 hodź. z Kulowa

 

němskorěčne kemše z Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa

   

W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
  Übersicht deutsch
Na knihu „Swjeći kroča do hele“ złožuje so awtor zawodneho nastawka – a to při swojim rozmyslowanju k swjedźenjej Jězusoweje křćeńcy. Wón ma tójšto prašenjow.
 

       
Na wulki deficit nastaja so Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo w tutym lěće. Społnomócnjeny liči dołhodobnje z bolostnymi konsekwencami.
 

 

       
       

Zhorjelski biskop Wolfgang Ipolt je so na wulku skupinu ludźi wobroćił, z kotrejž njeměješe dotal wjele zwiskow. Při tym je jemu Wojerowska lokalna telewizija pomhała.

 

Foto: kna

       
Koncert je tež w koronowej krizy móžny. W Chrósćicach pokazachu, zo njedyrbi tuchwilu kóžda tradicija hnydom wupadnyć. – wjace fotow
 

       
Cyrkej njeměła so zasakle zašłosće dźeržeć, namołwja Magdeburgski biskop. Zdobom skedźbnja na to, zo njedyrbi strach jeničce kontraproduktiwny być.
 

Foto: kna

       
Na swojeho předchadnika w farskim zastojnstwje dopomina nětčiši Baćoński farar. Při tym pokazuje mjez druhim na to, što je tutón při wšěm modernym nastajenju w tamnišej wosadnej cyrkwi wobchował.
 

 

       

Hačrunjež hwězdni spěwarjo lětsa dom wot domu chodźić njesmědźa, su za akciju tola rozrisanje namakali. W klóšterskej cyrkwi pobrachowaše při žłobiku jedyn z Třoch kralow. – wjace fotow

 

       
       
Swój hněw na koronowu krizu móža wopytowarjo w katolskich Božich domach w delnjosakskim městačku wotpołožić. Jutry ma so z tym něšto stać.  

Foto: kna

       
Horliwy křižer, dobroćel a organizator bě Šćěpan Šewc z Róžanta. Hody bu wón 62lětny do wěčnosće wotwołany.  
       
Nimo hwězdneho spěwanja je so spočatk lěta w katolskej cyrkwi zběrka z podobnym zaměrom přewjedła. Pjenjezy njeměli pak jenož znamjo solidarnosće być, ale wuraz wosobinskeho nastajenja kóždeho z nas, namołwja awtor přinoška.  
       
Serbska akcija w adwentnym času bě tež za němskej dźěsći w Drježdźanach zajimawa. Swójba w sakskej stolicy měješe samo přidatny nadawk.
 

 

       
Tež za čas koronoweje pandemije su w serbskich wosadach swjedźeń Jězusoweho naroda hódnje woswjećili. K tomu su wšelake ideje zwoprawdźili. – wjace fotow
 
       
Dźěći buchu prošene, před domom, na zahrodźe abo na balkonje Boži narodk z přirodnych materialijow zhotowić a jón fotografować. Tři najlěpše so mytuja a su w Katolskim Posole wozjewjene. – zapodate wobrazy spaslenych Božich narodkow  
       
Jara njewšědny platinowy kwasny dźeń dožiwištaj Marec mandźelskaj w Chróšćanskim Domje swjateje Ludmile. Mjez zalubowanjom a kwasom běchu jeničce něšto tydźenjow zašli.  
       
Hańža Donatowa bě poslednja serbska baba, kotraž je w narodnej drasće chodźiła. W decembru je wona 93lětna zemrěła.  
       
„Začuwam tole jako znamjo dowěry“, pisa farar dr. Daniel Dzikiewicz z Litawskeje a dźakuje so za wulku šćedriwosć. Towarstwo Cyrila a Metoda z.t. je ze swojej akciju „Łužica pomha“ za twar wosadnicy hromadźiło. Suma je njewšědnje wulka.  
       
Z wuslědkom darowanskeje akcije za katolski kubłanski dom w sewjeročěskich Hejnicach su organizatorojo tohorunja spokojom. Budyski ekumeniski tachantski wobchod z.t. dźakuje so wuraznje dwěmaj časopisomaj za podpěru.  
       
Judith Wjenkec dźěła wotnětka w redakciji Katolskeho Posoła. Swoju duchownu domiznu ma w jednej z misionariskich rjadniskich zhromadźenstwow.  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008