KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

11. apryla 2021

 

Serbskorěčne Bože słužby via livestream:

 

njedźelu, 11. apryla, we 8.30 hodź. z Kulowa

 

njedźelu, 11. apryla, w 9.00 hodź. z Chrósćic

 

němskorěčne kemše z Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa

   

W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:
  Übersicht deutsch
Što zwortwychstanjenje rěka, pisa awtor zawodneho nastawka. Zdobom wón rozłoži, što móžeš z radostneho poselstwa tuteje njedźele wuknyć.
 

       

Žiwa wěra njeje „zběrka starožitnosćow“, praji bamž Franciskus we wigiliji jutrowneje nocy. Tuta a druhe swjatočnosće we Vatikanje wotměchu so znowa pod sylnymi wobmjezowanjemi.

 

Foto: kna

       
       

Koronowa pandemija móže k hłubšemu zrozumjenju jutrowneho poselstwa wo Jězusowym zrowastanjenju wjesć. K tomu wuprajištaj so katolskej biskopaj w Sakskej.

 

 

       
Wo snadź najcentralnišej temje koronoweje pandemije prědowaše předsyda Rady Ewangelskeje cyrkwje w Němskej wulki pjatk. Wón pak tež zwurazni, z kim móžeš swoje začuća dźělić.  

Foto: kna

       
Nałožki móža durje wotewěrać. Tole běše jedna z tezow na onlinowym zarjadowanju Politiskeho kubłanskeho foruma Sakska Konrada Adenaueroweje załožby. Druhi hósć mjenowaše tři wužadanja serbskeho nakładnistwa.  

 

 

     

Křižerjo smědźachu po lońšim wotprajenju zaso Chrystusowe zrowastanjenje spěwajo wozjewjeć. Čehodla začuwaja wšitcy lětuše jutry w katolskich Serbach jako wosebitu miłosć, pisa awtor w swojej jutrownej rozprawje. - wjace fotow ze wšěch procesionow


křižerska statistika

 

 

       

Jako prěni křižer je Sulšečan lětsa 75. raz poselstwo Chrystusoweho zrowastanjenja wozjewił. Na wróćopuću je so wón rozsudźił, što chcył klětu jutry činić.

 

       
       
Teksty křižoweho puća dźěći w Ralbicach jednachu wo wšědnym žiwjenju a powšitkownych situacijach. Zdobom wopřiješe modlenje tež interaktiwne pasaže. - wjace fotow
 
       
Wo jednym z jutrownych přihotow pisa młoda awtorka. Z tutym přewozmu ministrantki a ministranća hnydom dwaj nadawkaj – jedyn aktualny a druhi hladajo do přichoda.
 
       
Dźěći Worklečanskeje pěstowarnje zaběrachu so w póstnym času intensiwnje z Jězusowym žiwjenjom. K lěpšemu zrozumjenju wužiwachu wjele wobrazow, kotrež po wšěm domje wupowěsnychu.
 
       
Ćichi wopomnjenski nyšpor za wopory koronoweje pandemije w Budyskim wokrjesu wotmě so swjatu sobotu w Smochćicach. Před wołtarjom běše wosebita murja natwarjena.
 
       
Čehodla je mi moja wěra wažna? K tomu podawa dr. Daniel Měrćink z Budyšina swoje mysle.  
       
Hač do wysokeje staroby zastarowaše wón starych a chorych w hladarnjach wokoliny. Jako najstarši měšnik Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa woswjeći wón nětko swój 65. měšniski jubilej.
 
       

Na onlinowe zarjadowanja pod hesłom „Jedyn lud, jedyn hłós!? – Politiska participacija Serbow w Sakskej“ přeprošuje Politiski kubłanski forum Sakska Konrada Adenaueroweje załožby. Wone wotměje so srjedu, 14. apryla, přez Zoom. – wjace

 
       
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008