KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

12. septembra 2021

 

Serbskorěčna Boža słužba via livestream:

 

njedźelu, 12. septembra,
w 9.00 hodź. z Chrósćic
 

 

němskorěčne kemše z Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa

 

Za wirtuelny 360stopnjowy wopyt Baćońskeje cyrkwje klikńće prošu na wobraz.
Projekt
medijowych skawtow
pod nawodom Michała Cyža.

   
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:   Übersicht deutsch
       
Što matej połčas w kopańcy a ewangelij tuteje njedźele zhromadneho? Z tym zaběra so awtor zawodneho nastawka. Zdobom wón wuswětla, kak móžeš zrozumić, što Mesias je.   
 

       
Z modlenjom kadiša w Budyšinje spominachu na židow, kotřiž buchu wot nacionalsocialistow morjeni. Tež lětsa wobdźělichu so zaso wjacori Serbja. – wjace fotow    
       

Bywši nawoda Kapałnikow je we wysokej starobje zemrěł. Jako běše sam spěwar hólčeho chóra, dožiwi jako prefekta serbskeho duchowneho.

 

 

       
       
Katolska a ewangelska cyrkej w Sakskej wupruwujetej wuše zhromadne dźěło při podawanju předmjeta nabožina. Pozadk noworjadowanja je ćeža na mnohich městnach.
   
       

Lajske gremije wuchodnych biskopstwow namołwjeja z kampanju k wobdźělenju na wólbach do Zwjazkoweho sejma. W 30 statementach informuja „ludźo ze susodstwa“, čehodla póńdu woni 26. septembra wolić. – wjace

 

       

W serbskej starowni wisa barbny mozaik z postawu swjateje Ludmile. Jedyn z wobdźělenych wopisuje, na kotre wašnje je tón w NDRskim času přez hranicu přišoł. 

 

 

       
Při Łazkowskim lěsu bu ponowjeny modlerski stołp znowa poswjećeny. Wo nowy napohlad běše so serbski duchowny postarał. wjace fotow  
       

Na swjedźenju Marije naroda putnikowachu serbscy wěriwi zaso do Róžanta. W swojim prědowanju jich duchowny k tomu pozbudźi, na swojich přiwuznych spominać a za nich prosyć, tež za tak mjenowane „čorne wowcy“.wjace fotow

 
       
Lětsa je tomu 20 lět, zo wotmě so w Chrósćicach zběžk přećiwo zawrjenju tamnišeje šule. Tehdy sobu aktiwna serbska mać a lěkarka podawa k tutomu podawkej swoje mysle.wjace fotow  
       
Sakski katolski zwjazk za kubłanje dorosćenych (KEBS) a jeho ewangelski wotpowědnik (EEB) přeprošujetej w přihoće na wólby do Zwjazkoweho sejma k diskusijam. Tute hodźa so online sćěhować. – wjace
 
       

Smochčanske kubłanišćo swjateho Bena přeprošuje wšitkich zajimcow na seminar wo biskopa Otta Spülbeckowym wizionarnym wobrazu wo cyrkwi a jeho wuznamje za přitomnosć. Tón wotměje so wot pjatka do njedźele, 15. do 17. oktobra.

wjace

přizjewjenje

 
       
Składnostnje kermuše Budyskeje cyrkwje Našeje lubeje knjenje wotměje so tam dwurěčny nyšpor z duchownej hudźbu. Za to su přizjewjenja trěbne. – přizjewjenje  
       
 

Po hoberskich zliwkach a powodźenju w zapadnej Němskej namołwja Towarstwo Cyrila a Metoda ze swojej akciju „Łužica pomha“, wosadny zwjazk we Weilerswisće podpěrać. Zwisk je tam bydlaca młoda serbska swójba nawjazać pomhała. Pjenježne dary móža so na konto towarstwa pod hesłom „Weilerswist“ přepokazać.

wjace fotow

kontowy zwisk

   
       
Pokiwy
 
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008