KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,
13. februara
2022

 

Serbskorěčne Bože słužby
via livestream
njedźelu, 13. februara:

w 9.00 hodź. z Chrósćic

we 8.30 hodź. z Kulowa

 

němskorěčne kemše z Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa

 
       
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:   Übersicht deutsch
Je sej kóždy čłowjek swojeje podobnosće z Bohom wědomy? Awtor zawodneho nastawka k tomu pozbudźa, so tutomu prašenju raz wěnować.
 

       
Franciskus je jako prěni bamž w telewizijnej talkshow wustupił. Tam wupraji so wón k teologiskim kaž tež načasnym prašenjam.
 

Foto: kna

       
Nadrobnje a wosobinsce je so emeritowany bamž Benedikt  XVI. po Mnichowskim posudku nastupajo znjewužiwanje wuprajił. W lisće zwuraznja wón wulku ból a prosy sprawnje wo wodaće ze stron woporow seksualneho znjewužiwanja.
 

Foto: kna

       
       
W Frankfurće wotmě so třeća plenarna zhromadźizna Synodalneho puća. Na njej su wobdźělnicy prěni raz konkretne naležnosće k reformam w cyrkwi wobzamknyli.
 

Foto: kna

       
Pawoł Mark z Brěmjenja angažowaše so na wšelakore wašnje w cyrkwinskim žiwjenju. Nětko je wón na prawdu Božu wotešoł.
 

       

„Zhromadnje w šmjatańcy – Lokalne wotmołwy na globalne prašenja“ rěka hesło lětušeho ekumeniskeho póstneho seminara. Tón ma so lětsa zaso prezentnje w Smochčanskim kubłanišću swjateho Bena wotměć. – wjace 

 


       
       
Monika Rjelcyna z Worklec běše poslednja wjesnjanka, kotraž je wšědnje serbsku narodnu drastu nosyła. W žohnowanej starobje bu wona do wěčnosće wotwołana.  
       
Zajim za Bosćanowu wustajeńca w Kamjencu je nadal wulki. Tohodla wostanje wona dlěje w tamnišim sakralnym muzeju w cyrkwi swjateje Hany přistupna.  
       
Lubosć je srědk, kotraž zamóže mjez zašłosću a přitomnosću móst natwarić a woboje we wutrobach čłowjekow zjednoćić. To zwěsća awtor w swojim rozmyslowanju, w kotrymž zaběra so z dopomnjenjemi.
 
       

Dźěłowa skupina za katolske swójbne kubłanje přeprošuje pory a swójby k wšelakim akcijam w póstnym času. Wone steja pod hesłom „7 tydźenjow lóšo“.

za pory

za swójby

 
       
W dekanatnym dušepastyrstwje we Worklecach ma so njewobmjezowane dźěłowe městno w pastoralce za dźěći wobsadźić. Tydźenski dźěłowy čas wučinja 20 hodźinow. – wupisanje  
       
Dekanatne dušepastyrstwo dźěći přeprošuje šulerjow 5. do 8. lětnika w lětnich prózdninach na jězbu do Lückendorfa w Žitawskich horach. Wona wotměje so wot 15. do 19. awgusta. – k přizjewjenju
 

Foto: Lutz Maertens

       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
Stare cyrkwinske knihi tež ze serbskich wosadow su w interneće přistupne. W nich móžeš tójšto wo swojich prjedownikach zhonić. –
stare cyrkwinske knihi (na lupu stłóčić a potom za wosadu pytać)
 
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008