KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

15. awgusta 2021

 

Serbskorěčna Boža słužba via livestream:

 

njedźelu, 15. awgusta,
w 9.00 hodź. z Chrósćic
 

 

němskorěčne kemše z Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa

 

Za wirtuelny 360stopnjowy wopyt Baćońskeje cyrkwje klikńće prošu na wobraz.
Projekt
medijowych skawtow
pod nawodom Michała Cyža.

   
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:   Übersicht deutsch
       
Z rědkim přirodnym zjawom přirunuje awtor zawodneho nastawka wysoki swjedźeń tuteje njedźele. W tutym zwisku rozłoži wón zdobom sadu, kotruž měli tež křesćenjo dźensa Bohu napřećo wuprajić. 
 

       

Z Božej słužbu zakónči so mjezynarodny młodźinski festiwal na putniskim městnje w Bosniskej. Na nimale tydźenskim zarjadowanju wobdźěli so něhdźe 10.000 młodostnych ze 54 krajow, mjez nimi Serbowka.

 

 

       
       

We wobłuku medijowych dźěłarničkow zhotowichu dźěći a młodostni mjez druhim 360stopnjowe foto w cyrkwi. Při tym zhonichu, na čo měli při fotografowanju w cyrkwi dźiwać.

wjace fotow z normalnym objektiwom | wjace fotow z teleobjektiwom

wirtuelny wopyt po Baćońskej cyrkwi

 


 

       
W Kamjencu bu lětuša prěnja wustajeńca w něhdyšej klóšterskej cyrkwi wotewrjena. Wona informuje wo česćowanju swjateho Bosćana w Serbach. wjace fotow  

 

       
W swojim wobrazowym rozmyslowanju k swjedźenjej Marije donjebjeswzaća podawa awtor swoje mysle k „bibliji za chudych našeho časa“. Wokno, na kotrež so při tym poćahuje, je wot 2015 we wosadnej cyrkwi w Köthenje zatwarjene.
 
       
Na putnikowanje z kolesom přeprošuje Smochčanske kubłanišćo swjateho Bena. Wobdźělnicy wopytaja mjez druhim wuznamne cyrkwinsko-historiske městnosće w Hornjej Łužicy. – wjace  
       

Po hoberskich zliwkach a powodźenju w zapadnej Němskej namołwja Towarstwo Cyrila a Metoda ze swojej akciju „Łužica pomha“, wosadny zwjazk we Weilerswisće podpěrać. Zwisk je tam bydlaca młoda serbska swójba nawjazać pomhała. Pjenježne dary móža so na konto towarstwa pod hesłom „Weilerswist“ přepokazać.

wjace fotow

kontowy zwisk

 
       
Serbscy młodostni su w septembrje na zhromadny wulět přeprošeni. Přizjewjenja přijimuja so jeničce online. wjace
 
       
Pokiwy
 
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008