KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

19. septembra 2021

 

Serbskorěčna Boža słužba via livestream:

 

njedźelu, 19. septembra,
w 9.00 hodź. z Chrósćic
 

 

němskorěčne kemše z Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa

 

Za wirtuelny 360stopnjowy wopyt Baćońskeje cyrkwje klikńće prošu na wobraz.
Projekt
medijowych skawtow
pod nawodom Michała Cyža.

   
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:   Übersicht deutsch
       
Wo tym, z čimž Jězus přichodnym zamołwitym za cyrkej jasne poselstwo posrědkowaše, pisa awtor zawodneho nastawka. Při tym přirunuje ewangelij tuteje njedźele z wabjenskim plakatom.   
 

       
W Budapesće bu 52. mjezynarodny eucharistiski kongres zakónčeny. Na Božej mši wobdźěli so tež bamž Franciskus.
 

Foto: kna

       

Bamž Franciskus je na swojej 34. wukrajnej jězbje słowjanski kraj wopytał. Mjez druhim wón napominaše, zo měli křesćenjo dialog spěchować, solidarnje jednać a žiwjenje škitać.

 

Foto: kna

 

       
       
W Pólskej buštej bywši primas a załožićelka rjadu zbóžnoprajenaj. Přikład wobeju noweju zbóžneju, tak bamž Franciskus, měł k tomu pohnuwać, „ćmu z mocu lubosće na swětło přeměnić“.
 

Foto: kna

       

Znate bahno blisko Kulowa běchu sej swójby na wulěće Bratrowstwo wotkryli. Mjez druhim słyšachu stawiznu wo zhubjenym hrodźe. – wjace fotow

 

       

Woblubowany dźěćacy a młodźinski kubłanski dom Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa bu ponowjeny. Z nowymi poskitkami chcedźa w přichodźe tež dalšu skupinu ludźi narěčeć. – wjace fotow


 

 

       
Južnu Bayersku a dźěle Badensko-Württembergskeje běše sej skupina serbski putnikow wotkrywa. Při přenocowanju dyrbjachu na to dźiwać, zo njebychu so zabłudźili.  
       

Po lěto trajacej přestawce zetkachu so samostejacy ze serbskich wosadow zaso w Smochćicach. Zhromadnje z referentom dnja pućowachu po slědach Jězusoweho žiwjenja. – wjace fotow

 
       
Nowu drjewjanu postawu swjateje Ludmile poswjeći rektor Carity Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa na kóncu patronatneje Božeje mšě Chróšćanskeho Domu swjateje Ludmile. W swojim prědowanju wón wobydlerjow pozbudźi, zo bychu swědkojo wěry byli. – wjace fotow  
       
Kotry wuznam ma wěrnosć w našim wšědnym žiwjenju? To praša so awtor w swojim rozmyslowanju. Wón rozłoži, čehodla móža křesćenjo cyle jednorje wotmołwu namakać.
 
       

Smochčanske kubłanišćo swjateho Bena přeprošuje wšitkich zajimcow na seminar wo biskopa Otta Spülbeckowym wizionarnym wobrazu wo cyrkwi a jeho wuznamje za přitomnosć. Tón wotměje so wot pjatka do njedźele, 15. do 17. oktobra. Zdobom zahaji so w tym zwisku za Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo swětowy Synodalny puć.

wjace

přizjewjenje

přizjewjenje za přednošk prezidenta ZdK a za Božu mšu 17. oktobra

 
       
Serbscy młodostni su na kubłanske dny do Schmiedeberga přeprošeni. Tute wotměja so wot 15. do 17. oktobra. – k přizjewjenju
 
       
 

Po hoberskich zliwkach a powodźenju w zapadnej Němskej namołwja Towarstwo Cyrila a Metoda ze swojej akciju „Łužica pomha“, wosadny zwjazk we Weilerswisće podpěrać. Zwisk je tam bydlaca młoda serbska swójba nawjazać pomhała. Pjenježne dary móža so na konto towarstwa pod hesłom „Weilerswist“ přepokazać.

wjace fotow

kontowy zwisk

   
       
Pokiwy
 
       
Serbska protyka
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008