KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,
20. februara
2022

 

Serbskorěčne Bože słužby
via livestream
njedźelu, 20. februara:

w 9.00 hodź. z Chrósćic

we 8.30 hodź. z Kulowa

 

němskorěčne kemše z Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa

 
       
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:   Übersicht deutsch
Kak zamóžeš miłosćiwy być a wotpowědnje jednać? Wo tym rozmysluje awtor w swojim zawodnym nastawku.
 

       
Wosebite zetkanje dožiwi Serbowka z jeje swójbu spočatk februara w Romje. Runja jeje najmłódšeje z dźowkow bě sej wona na zbožo serbsku narodnu drastu do dowola sobu wzała.
 

       
Patronatne kemše woswjećichu čłonojo Towarstwa Cyrila a Metoda w Baćonju. W swojim prědowanju pokaza serbski duchowny a městopředsyda towarstwa mjez druhim na wulkeho misionara Noweho zakonja.
 

       
       
Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo je modlitwu k nuzy w pandemij wudało. Wona předleži tež w serbskim přełožku. wjace
 
       
Nowa serbska dźiwadłowa inscenacija zaběra so z dóńtom katolskeje Serbowki židowskeho pochada. Kruch bu na wulkim jewišću Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła prěni raz  předstajeny.
 

       
Madlena Hellmannowa běše čas jeje žiwjenja zmužita, njebojazna, we wutrobje pak wulkomyslna a sobu čućiwa žona. Nětko bu wona do wěčnosće wotwołana.
 

       

Dekanatny kružk planowaše njedawno zarjadowanja za serbskich młodostnych w póstnym času. Mjez druhim wudźěłachu woni křižowy puć.

 


       
       
Čłonojo Hünfeldskeje oblatskeje swójby přeprošuja w póstnym času na digitalne eksercicije we wšědnym žiwjenju. W srjedźišću steji pjeć čłowječich zmysłow. – wjace  
       
Pod hesłom „Harmoniju začuwać“ přeprošuje Budyski klóšter klarisow tež lětsa zaso na eksercicije we wšědnym žiwjenju. W tydźenskich zetkanjach zhladuja wobdźělnicy mjez druhim na sebje samych, na stwórbu Božu kaž tež na žiwjenje a smjerć.
 
       

Dźěłowa skupina za katolske swójbne kubłanje přeprošuje pory a swójby k wšelakim akcijam w póstnym času. Wone steja pod hesłom „7 tydźenjow lóšo“.

za pory

za swójby

 
       
Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo přeprošuje čestno- a nimohamtskich cyrkwinskich hudźbnikow na dalekubłanje do Smochčanskeho kubłanišća swjateho Bena. Přizjewjenja su hač do tuteje njedźele, 20. februara, móžne. – wjace
 
       
W Smochčanskim kubłanišću swjateho Bena ma so ručež móžno městno při recepciji znowa wobsadźić. Požadanja přijimuja hač do 28. februara. – k wupisanju  
       
W dekanatnym dušepastyrstwje we Worklecach ma so njewobmjezowane dźěłowe městno w pastoralce za dźěći wobsadźić. Tydźenski dźěłowy čas wučinja 20 hodźinow. – wupisanje  
       
Dekanatne dušepastyrstwo dźěći přeprošuje šulerjow 5. do 8. lětnika w lětnich prózdninach na jězbu do Lückendorfa w Žitawskich horach. Wona wotměje so wot 15. do 19. awgusta. – k přizjewjenju
 

Foto: Lutz Maertens

       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
Stare cyrkwinske knihi tež ze serbskich wosadow su w interneće přistupne. W nich móžeš tójšto wo swojich prjedownikach zhonić. –
stare cyrkwinske knihi (na lupu stłóčić a potom za wosadu pytać)
 
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008