KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,
20. měrca
2022

 

Serbskorěčna Boža słužba
via livestream
njedźelu, 20. měrca:

w 9.00 hodź. z Chrósćic

 

němskorěčne kemše z Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa

 
       
  W aktualnym wudaću nańdźeće mjez druhim tole:   Übersicht deutsch
Štóž w swojim žiwjenju wšo docpěje, njeje dawno hišće dobry čłowjek, pisa awtor w swojim zawodnym nastawku a zwěsća: Wuspěch a njewuspěch ničo wo hódnoće čłowjeka njewuprajatej. 
 

       

Widejowa rozmołwa dla wójny na Ukrainje wotmě so tele dny na wysokej cyrkwinskej runinje. Bamž Franciskus a ruski patriarch Kyril I. rěčeštaj na te wašnje zhromadnje.

 

Foto: kna

       
Kurijowy kardinal Michael Czerny běše na próstwu bamža po wudyrjenju wójny Ukrainu wopytał. Wo swojich nazhonjenjach rěči wón w podcasće „Mit Herz und Haltung“ Katolskeje akademije Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa. – podcast
 

Foto: kna

       
       

Dohromady 30 nakładnych awtow z darami je diecezanski zwjazk Carity w pólskim Ełku hižo do Ukrainy dowjezł. Na tym wobdźěleni běchu tež katolscy Serbja, kotřiž su za to pjenježne dary hromadźili.

wjace fotow

widejo 1 | widejo 2

 

 

       

Na 150 sobuskutkowacych je w Budyskej „Krónje“ swoju solidarnosć z woporami wójny na Ukrainje dopokazało. Dochody beneficneju koncertow chcedźa ukrainskej załožbje darić. – wjace

 

       

W Njebjelčicach kaž tež Zemicach-Tumicach wudźeržuje gmejna wuski zwisk k cyrkwi. Mjez druhim k tomu wuprajištaj so hosćej druheho ekumeniskeho póstneho seminara w Smochćicach.

k zarjadowanju

wjace fotow

 

       

Na Chróšćanskej farje wotmě so casting za nowu serbsku spěwohru. Nětko pytaja hišće wjetšich šulerjow a dorosćenych za filmowanje předstajenjow.

 


       
       
Hdy abo na kotre wašnje dótkatej so njebjesa a zemja? Wo tym rozmysluje awtor w třećim dźělu swojeje póstneje serije k próstwam we Wótčenašu.  
       

Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo a Rada katolikow tuteje diecezy skićitej składnosć, so aktiwnje na naprašowanju za Synodalny puć swětoweje cyrkwje wobdźělić. Serbja w diecezy smědźa wotmołwy tež w swojej maćeršćinje zapodać.

k naprašnikej online

abo jako PDF dataja

 
       

Wołtarnišća w póstnym času z rubami zakryć je starodawna tradicija. W Žitawje a wokolinje su w póstnym času wšelake tajke ruby wustajene.

wjace

wjace fotow

 
       
Wot spočatka februara dźěła studentka Hana Bjedrichec w młodźinskim dušepastyrstwje we Worklecach. Za swoje pozdźiše powołanje móže na te wašnje tež nazhonjenja k sposrědkowanju wěry hromadźić.  
       
Jako dalši zmysł, z kotrymž so w seriji zaběrataj, wuzwolištaj sej Hańžka a Feliks widźenje. Mjez druhim móža dźěći w małym hódančku swojej woči testować.  
       
Štóž chce hišće twory za ukrainskich ćěkancow w Moldawskej darić, móže je hač do wutory, 22. měrca, w Smochčanskim kubłanišću swjateho Bena wotedać. Dary přijimuja tam wot póndźele hač do pjatka wot 8.30 do 17.00 hodź. – wjace informacijow  
       
Dekanatne dušepastyrstwo dźěći přeprošuje šulerjow 5. do 8. lětnika w lětnich prózdninach na jězbu do Lückendorfa w Žitawskich horach. Wona wotměje so wot 15. do 19. awgusta. – k přizjewjenju
 

Foto: Lutz Maertens

       
Pokiwy  
       
Serbska protyka
       
Stare cyrkwinske knihi tež ze serbskich wosadow su w interneće přistupne. W nich móžeš tójšto wo swojich prjedownikach zhonić. –
stare cyrkwinske knihi (na lupu stłóčić a potom za wosadu pytać)
 
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail  

 

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008